Page 268 - Müdafi ve Vekil İçin Temel Mevzuat TCK CMK CGİK
P. 268

Ceza Muhakemesi Kanunu                6- m.86

           maya yetkilidir.
            (2) Soru¸sturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme
           i¸slemi sırasında hazır bulunabilir.
            (3) Yer gösterme i¸slemi, 169 uncu maddeye uygun olarak tutana˘ga
           ba˘glanır.
            Ölünün kimli˘gini belirleme ve adlî muayene
            Madde 86- (1) Engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden
           veya otopsiden önce ölünün kimli˘gi her suretle ve özellikle kendisini
           tanıyanlara gösterilerek belirlenir ve elde edilmi¸s bir ¸süpheli veya sanık
           varsa, te¸shis edilmek üzere ölü ona da gösterilebilir.
            (2) Ölünün adlî muayenesinde tıbbî belirtiler, ölüm zamanı ve ölüm
           nedenini belirlemek için tüm bulgular saptanır.
            (3) Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekim
           görevlendirilerek yapılır.

            Otopsi
            Madde 87- (1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî
           tıp, di˘geri patoloji uzmanı veya di˘ger dallardan birisinin mensubu
           veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil
           tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk
           bulundu˘gunda otopsi i¸slemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu
           durum otopsi raporunda açıkça belirtilir.
            (2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdi˘gi takdirde, mutlaka ba¸s,
           gö˘güs ve karnın açılmasını gerektirir.
            (3) Ölümünden hemen önceki hastalı˘gında öleni tedavi etmi¸s olan
           tabibe, otopsi yapma görevi verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sı-
           rasında hazır bulunması ve hastalı˘gın seyri hakkında bilgi vermesi
           istenebilir.
            (4) Gömülmü¸s bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması
           için mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soru¸sturma evresinde
           Cumhuriyet savcısı, kovu¸sturma evresinde mahkeme tarafından verilir.
           Mezardan çıkarma kararı, ara¸stırmanın amacını tehlikeye dü¸sürmeye-
           cekse ve ula¸sılması da zor de˘gilse ölünün bir yakınına derhâl bildirilir.
            (5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen i¸slemler yapılırken, cesedin
           görüntüleri kayda alınır.
            Yeni do˘ganın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi
            Madde 88- (1) Yeni do˘ganın cesedi üzerinde adlî muayene veya
           otopside, do˘gum sırasında veya do˘gumdan sonra ya¸sam bulgularının
           varlı˘gı ve ola˘gan süresinde do˘gup do˘gmadı˘gı ve biyolojik olarak ya¸sa-
           mını rahim dı¸sında sürdürebilecek kadar olgunla¸smı¸s olup olmadı˘gı
           veya ya¸sama yetene˘gi bulunup bulunmadı˘gı saptanır.


                                        269
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273