Page 263 - Müdafi ve Vekil İçin Temel Mevzuat TCK CMK CGİK
P. 263

6- m.68               Ceza Muhakemesi Kanunu

  sa˘glamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, ¸süpheliye
  veya sanı˘ga, müdafiine veya kanunî temsilciye süre verilir. Bu ki¸silerin
  istemleri reddedildi˘ginde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar
  verilir.
    (6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, ¸süpheli veya sanık, müdafii
  veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirki¸si
  raporunun hazırlanmasında de˘gerlendirilmek üzere ya da bilirki¸si
  raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu
  nedenle ayrıca süre istenemez.
    Duru¸smada bilirki¸sinin açıklaması
    Madde 68- (1) Mahkeme, her zaman bilirki¸sinin duru¸smada dinlen-
  mesine karar verebilece˘gi gibi, ilgililerden birinin istemesi halinde de
  açıklamalarda bulunmak üzere duru¸smaya ça˘gırabilir.
    (2) Yaptıkları açıklamalardan sonra mahkeme ba¸skanı veya hâkim,
  çekilmelerine izin vermedikçe, bilirki¸siler duru¸sma salonunda kalırlar;
  ancak salona teker teker alınıp birbirinden ayrı olarak dinlenmeleri
  zorunlu de˘gildir.
    (3) Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, ¸süphelinin veya sanı-
  ˘ gın, müdafiin veya kanunî temsilcinin istemi üzerine bilimsel mütalaa
  hazırlayan uzmanın duru¸smada dinlenmesi hususunda da yukarıdaki
  fıkralar hükümleri uygulanır.
    Bilirki¸sinin reddi
    Madde 69- (1) Hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirki¸si hak-
  kında da geçerlidir.
    (2) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, ¸süpheli veya sanık, müdafii
  veya kanunî temsilci, ret hakkını kullanabilirler. Hâkim veya mahkeme
  tarafından atanan bilirki¸sinin adı ve soyadı, engel sebepler olmadıkça
  ret hakkına sahip olanlara bildirilir.
    (3) Ret istemini davayı görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler.
  Soru¸sturma evresinde, Cumhuriyet savcısınca kabul edilmeyen ret is-
  temi sulh ceza hâkimince incelenir. Reddi isteyen ki¸si, bunun nedenini,
  dayandı˘gı olguları göstererek açıklamakla yükümlüdür.
    Bilirki¸silikten çekinme, bilirki¸si olarak dinlenemeyenler
    Madde 70- (1) Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirki¸si-
  ler hakkında da geçerlidir. Bilirki¸si, geçerli di˘ger sebeplerle de görü¸s
  bildirmekten çekinebilir.
    Görevini yapmayan bilirki¸si hakkındaki i¸slem
    Madde 71- (1) Usulünce ça˘grıldı˘gı hâlde gelmeyen veya gelip de
  yeminden, oy ve görü¸s bildirmekten çekinen bilirki¸siler hakkında 60
  ıncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır ve durum bilirki¸silik
  bölge kuruluna bildirilir.
  264
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268