Page 264 - Müdafi ve Vekil İçin Temel Mevzuat TCK CMK CGİK
P. 264

Ceza Muhakemesi Kanunu                6- m.72

            Bilirki¸si gider ve ücreti
            Madde 72- (1) Bilirki¸siye sarf etmi¸s oldu˘gu emek ve mesaiyle oran-
           tılı bir ücret ile inceleme, ula¸sım, konaklama ve di˘ger giderleri ödenir.
           Bu konuda, Adalet Bakanlı˘gı tarafından çıkarılan ve her yıl güncellenen
           tarife esas alınır.
            Sahte para ve de˘gerler üzerinde yapılacak incelemeler
            Madde 73- (1) Para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine
           bonosu gibi de˘gerler üzerinde i¸slenen sahtecilik suçlarında, elkonulan
           para ve de˘gerlerin hepsi, bunların asıllarını tedavüle çıkaran kurumla-
           rın merkez veya ta¸sra birimlerine incelettirilir.
            (2) Yabancı devletlerin paraları ve de˘gerleri hakkında da, yetkili
           Türk makamlarının görü¸slerinin alınmasına karar verilir.

                      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
               Gözlem Altına Alınma, Muayene, Ke¸sif ve Otopsi

            Gözlem altına alınma
            Madde 74- (1) Fiili i¸sledi˘gi yolunda kuvvetli ¸süpheler bulunan ¸süp-
           heli veya sanı˘gın akıl hastası olup olmadı˘gını, akıl hastası ise ne za-
           mandan beri hasta oldu˘gunu ve bunun, ki¸sinin davranı¸sları üzerindeki
           etkilerini saptamak için; uzman hekimin önerisi üzerine, Cumhuri-
           yet savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir sa˘glık ku-
           rumunda gözlem altına alınmasına, soru¸sturma evresinde sulh ceza
           hâkimi, kovu¸sturma evresinde mahkeme tarafından karar verilebilir.
            (2) ¸Süpheli veya sanı˘gın müdafii yoksa hâkim veya mahkemenin
           istemi üzerine, baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.
            (3) Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyece˘gi anla-
           ¸ sılırsa resmî sa˘glık kurumunun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı
           geçmemek üzere ek süreler verilebilir; ancak sürelerin toplamı üç ayı
           geçemez.
            (4) Gözlem altına alınma kararına kar¸sı itiraz yoluna gidilebilir;
           itiraz, kararın yerine getirilmesini durdurur.
            (5) Bu madde hükmü, 223 üncü maddenin sekizinci fıkrası gere-
           ˘ gince yargılamanın durması kararı verilmesi gereken hâllerde de uygu-
           lanır.

            ¸ Süpheli veya sanı˘gın beden muayenesi ve vücudundan örnek alın-
           ması
            Madde 75- (1) Bir suça ili¸skin delil elde etmek için ¸süpheli veya
           sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan
           kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler
           alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya ma˘gdurun istemiyle ya da
           re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
           Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının
                                        265
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269