Page 266 - Müdafi ve Vekil İçin Temel Mevzuat TCK CMK CGİK
P. 266

Ceza Muhakemesi Kanunu                6- m.77

           temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz.
            (5) Bu madde gere˘gince verilen hâkim veya mahkeme kararlarına
           itiraz edilebilir.
            Kadının muayenesi
            Madde 77- (1) Kadının muayenesi, istemi halinde ve olanaklar el-
           verdi˘ginde bir kadın hekim tarafından yapılır.

            Moleküler genetik incelemeler
            Madde 78- (1) 75 ve 76 ncı maddelerde öngörülen i¸slemlerle elde
           edilen örnekler üzerinde, soyba˘gının veya elde edilen bulgunun ¸süp-
           heli veya sanı˘ga ya da ma˘gdura ait olup olmadı˘gının tespiti için zo-
           runlu olması hâlinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Alınan
           örnekler üzerinde bu amaçlar dı¸sında tespitler yapılmasına yönelik
           incelemeler yasaktır.
            (2) Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan ve kime
           ait oldu˘gu belli olmayan beden parçaları üzerinde de yapılabilir. Birinci
           fıkranın ikinci cümlesi, bu hâlde de uygulanır.
            Hâkimin kararı ve inceleme yapılması
            Madde 79- (1) 78 inci madde uyarınca moleküler genetik incele-
           meler yapılmasına sadece hâkim karar verebilir. Kararda inceleme ile
           görevlendirilen bilirki¸si de gösterilir.
            (2) Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirki¸silikle yü-
           kümlü olan ya da soru¸sturma veya kovu¸sturmayı yürüten makama
           mensup olmayan veya bu makamın soru¸sturma veya kovu¸sturmayı
           yürüten dairesinden te¸skilât yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı
           bir birimine mensup olan görevliler, bilirki¸si olarak görevlendirilebilir-
           ler. Bu ki¸siler, teknik ve te¸skilât bakımından uygun tedbirlerle yasak
           moleküler genetik incelemelerin yapılmasını ve yetkisiz üçüncü ki¸si-
                                 ˙
           lerin bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. Incelenecek bulgu,
           bilirki¸siye ilgilinin adı ve soyadı, adresi, do˘gum tarihi bildirilmeksizin
           verilir.
            Genetik inceleme sonuçlarının gizlili˘gi
            Madde 80- (1) 75, 76 ve 78 inci madde hükümlerine göre alınan
           örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçları, ki¸sisel veri niteli˘ginde
           olup, ba¸ska bir amaçla kullanılamaz; dosya içeri˘gini ö˘grenme yetkisine
           sahip bulunan ki¸siler tarafından bir ba¸skasına verilemez.
            (2) Bu bilgiler, kovu¸sturmaya yer olmadı˘gı kararına itiraz süresinin
           dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadı˘gı ka-
           rarı verilip kesinle¸smesi hâllerinde Cumhuriyet savcısının huzurunda
           derhâl yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere
           tutana˘ga geçirilir.

                                        267
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271