Page 271 - Müdafi ve Vekil İçin Temel Mevzuat TCK CMK CGİK
P. 271

6- m.92               Ceza Muhakemesi Kanunu

  ilan edilen soka˘ga çıkma yasa˘gını ihlal etme.
    f) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu-
  nun 3 üncü maddesinde belirtilen suçlar.
    (5) Yakalama i¸slemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatıl-
  masına ili¸skin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine kar¸sı, yakalanan
  ki¸si, müdafii veya kanunî temsilcisi, e¸si ya da birinci veya ikinci de-
  recede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sa˘glamak için sulh ceza
  hâkimine ba¸svurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde
  yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat dolmadan ba¸svuruyu so-
  nuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya gözaltı süresini
  uzatmanın yerinde oldu˘gu kanısına varılırsa ba¸svuru reddedilir ya
  da yakalananın derhâl soru¸sturma evrakı ile Cumhuriyet Savcılı˘gında
  hazır bulundurulmasına karar verilir.
    (6) Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üze-
  rine serbest bırakılan ki¸si hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili
  yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının kararı
  olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama i¸slemi uygulanamaz.
    (7) Gözaltına alınan ki¸si bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda
  sulh ceza hâkimi önüne çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de
  hazır bulunur.

    Gözaltı i¸slemlerinin denetimi
    Madde 92- (1) Cumhuriyet ba¸ssavcıları veya görevlendirecekleri
  Cumhuriyet savcıları, adlî görevlerinin gere˘gi olarak, gözaltına alınan
  ki¸silerin bulundurulacakları nezarethaneleri, varsa ifade alma odala-
  rını, bu ki¸silerin durumlarını, gözaltına alınma neden ve sürelerini,
  gözaltına alınma ile ilgili tüm kayıt ve i¸slemleri denetler; sonucunu
  Nezarethaneye Alınanlar Defterine kaydederler.
    Yakalanan veya tutuklanan ki¸silerin nakli
    Madde 93-(1) Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden di˘ger bir
  yere nakledilen ki¸silere, kaçacaklarına ya da kendisi veya ba¸skalarının
  hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz etti˘gine ili¸skin
  belirtilerin varlı˘gı hâllerinde kelepçe takılabilir.
    Yakalanan ki¸sinin mahkemeye götürülmesi
    Madde 94- (1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama
  emri üzerine soru¸sturma veya kovu¸sturma evresinde yakalanan ki¸si, en
  geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır.
    (2) Yakalanan ki¸si, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya
  mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde yakalandı˘gı yer adli-
  yesinde, mevcut de˘gil ise en yakın adliyede kurulu sesli ve görüntülü
  ileti¸sim sisteminin kullanılması suretiyle yetkili hâkim veya mahkeme
  tarafından bu ki¸sinin sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.

  272
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276