Page 272 - Müdafi ve Vekil İçin Temel Mevzuat TCK CMK CGİK
P. 272

Ceza Muhakemesi Kanunu                6- m.95

            Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildi-
           rilmesi
            Madde 95- (1) ¸Süpheli veya sanık yakalandı˘gında, gözaltına alındı-
           ˘ gında veya gözaltı süresi uzatıldı˘gında, Cumhuriyet savcısının emriyle
           bir yakınına veya belirledi˘gi bir ki¸siye gecikmeksizin haber verilir.
            (2) Yakalanan veya gözaltına alınan yabancı ise, yazılı olarak kar¸sı
           çıkmaması halinde, durumu, vatanda¸sı oldu˘gu devletin konsoloslu-
           ˘ guna bildirilir.

            Yakalamanın ilgililere bildirilmesi
            Madde 96- (1) Soru¸sturma ve kovu¸sturması ¸sikâyete ba˘glı olan
           suç hakkında 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına göre ¸sikâyetten önce
           ¸ süpheli yakalanmı¸s olursa ¸sikâyete yetkili olan kimseye ve bunlar
           birden fazla ise hiç olmazsa birine yakalama bildirilir.
            Yakalama tutana˘gı
            Madde 97- (1) Yakalama i¸slemi bir tutana˘ga ba˘glanır. Bu tutana˘ga
           yakalananın, hangi suç nedeniyle, hangi ko¸sullarda, hangi yer ve za-
           manda yakalandı˘gı, yakalamayı kimlerin yaptı˘gı, hangi kolluk mensu-
           bunca tespit edildi˘gi, haklarının tam olarak anlatıldı˘gı açıkça yazılır.

            Yakalama emri ve nedenleri
            Madde 98- (1) Soru¸sturma evresinde ça˘grı üzerine gelmeyen veya
           ça˘grı yapılamayan ¸süpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi
           üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir.
           Ayrıca, tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii
           tarafından da yakalama emri düzenlenebilir.
            (2) Yakalanmı¸s iken kolluk görevlisinin elinden kaçan ¸süpheli veya
           sanık ya da tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya
           hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetleri de yaka-
           lama emri düzenleyebilirler.
            (3) Kovu¸sturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri
           re’sen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mah-
           keme tarafından düzenlenir.
            (4) Yakalama emrinde, ki¸sinin açık e¸skâli, bilindi˘ginde kimli˘gi ve
           yüklenen suç ile yakalandı˘gında nereye gönderilece˘gi gösterilir.

            Yönetmelik
            Madde 99- (1) Gözaltına alınan ki¸silerin bulundurulacakları nezaret-
           hanelerin maddî ko¸sulları, bu ki¸sinin hangi görevlinin sorumlulu˘guna
           bırakılaca˘gı, sa˘glık kontrolünün nasıl yapılaca˘gı, gözaltı i¸slemlerine
           ili¸skin kayıt ve defterlerin nasıl tutulaca˘gı, gözaltına alınmanın ba¸slan-
           gıcında ve bu tedbire son verildi˘ginde hangi tutanakların tutulaca˘gı
           ve gözaltına alınan ki¸siye hangi belgelerin verilece˘gi ile kolluk tarafın-
           dan gerçekle¸stirilen yakalama i¸slemlerinin yürütülmesinde uyulacak
                                        273
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277