Page 273 - Müdafi ve Vekil İçin Temel Mevzuat TCK CMK CGİK
P. 273

6- m.100              Ceza Muhakemesi Kanunu

  kurallar, yönetmelikte gösterilir.
              ˙ ˙  ˙
              IKINCI BÖLÜM
               Tutuklama
    Tutuklama nedenleri
    Madde 100- (1) Kuvvetli suç ¸süphesinin varlı˘gını gösteren somut
  delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, ¸süpheli veya
                     ˙
  sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. I¸sin önemi, verilmesi bekle-
  nen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama
  kararı verilemez.
    (2) A¸sa˘gıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:
    a) ¸Süpheli veya sanı˘gın kaçması, saklanması veya kaçaca˘gı ¸süphe-
  sini uyandıran somut olgular varsa.
    b) ¸Süpheli veya sanı˘gın davranı¸sları;
    1. Delilleri yok etme, gizleme veya de˘gi¸stirme,
    2. Tanık, ma˘gdur veya ba¸skaları üzerinde baskı yapılması giri¸si-
  minde bulunma,
    Hususlarında kuvvetli ¸süphe olu¸sturuyorsa.
    (3) A¸sa˘gıdaki suçların i¸slendi˘gi hususunda kuvvetli ¸süphe sebep-
  lerinin varlı˘gı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir: a) 26.9.2004
  tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
    1. Soykırım ve insanlı˘ga kar¸sı suçlar (madde 76, 77, 78),
    2. Göçmen kaçakçılı˘gı ve insan ticareti (madde 79, 80),
    3. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
    4. Silahla i¸slenmi¸s kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve
  neticesi sebebiyle a˘gırla¸smı¸s kasten yaralama (madde 87),
     ˙
    5. I¸skence (madde 94, 95)
    6. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
    7. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
    8. Hırsızlık (madde 141, 142) ve ya˘gma (madde 148, 149),
    9. Uyu¸sturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
    10. Suç i¸slemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar
  hariç, madde 220),
    11. Devletin Güvenli˘gine Kar¸sı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307,
  308),
                    ˙
    12. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin I¸sleyi¸sine Kar¸sı Suçlar (madde
  309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),
    b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ate¸sli Silahlar ve Bıçaklar ile Di˘ger
  Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılı˘gı (madde 12)
  suçları.
    c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad-
  desinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.
    d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda
  274
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278