Page 269 - Müdafi ve Vekil İçin Temel Mevzuat TCK CMK CGİK
P. 269

6- m.89               Ceza Muhakemesi Kanunu

    Zehirlenme ¸süphesi üzerine yapılacak i¸slem
    Madde 89- (1) Zehirlenme ¸süphesi olan hâllerde organlardan parça
  alınırken, görünen ¸sekli ile organın tahribatı tanımlanır. Ölüde veya
  ba¸ska yerlerde bulunmu¸s ¸süpheli maddeler, görevlendirilen uzman
  tarafından incelenerek tahlil edilir.
    (2) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme, bu incelemenin, hekimin
  katılmasıyla veya onun yönetiminde yapılmasına karar verebilir.
             DÖRDÜNCÜ KISIM
             Koruma Tedbirleri
                 ˙
              ˙ ˙
             BIRINCI BÖLÜM
             Yakalama ve Gözaltı
    Yakalama ve yakalanan ki¸si hakkında yapılacak i¸slemler
    Madde 90- (1) A¸sa˘gıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici
  olarak yakalama yapılabilir:
    a) Ki¸siye suçu i¸slerken rastlanması.
    b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen ki¸sinin kaçması olasılı˘gının
  bulunması veya hemen kimli˘gini belirleme olana˘gının bulunmaması.
    (2) Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri dü-
  zenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde;
  Cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl ba¸svurma olana˘gı bulun-
  madı˘gı takdirde, yakalama yetkisine sahiptirler.
    (3) Soru¸sturma ve kovu¸sturması ¸sikâyete ba˘glı olmakla birlikte,
  çocuklara, beden veya akıl hastalı˘gı, malûllük veya güçsüzlükleri ne-
  deniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara kar¸sı i¸slenen suçüstü
  hallerinde ki¸sinin yakalanması ¸sikâyete ba˘glı de˘gildir.
    (4) Kolluk, yakalandı˘gı sırada kaçmasını, kendisine veya ba¸skala-
  rına zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra, yakalanan
  ki¸siye kanunî haklarını derhal bildirir.
    (5) Birinci fıkraya göre yakalanıp kollu˘ga teslim edilen veya ikinci
  fıkra uyarınca görevlilerce yakalanan ki¸si ve olay hakkında Cumhuriyet
  savcısına hemen bilgi verilerek, emri do˘grultusunda i¸slem yapılır.
    (6) Yakalama emrine konu i¸slemin yerine getirilmesi nedeniyle
  yakalama emrinin çıkarılma amacının ortadan kalkması durumunda
  mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından yakalama emri-
  nin derhâl iadesi istenir.

    Gözaltı
    Madde 91- (1) Yukarıdaki maddeye göre yakalanan ki¸si, Cumhuri-
  yet Savcılı˘gınca bırakılmazsa, soru¸sturmanın tamamlanması için gö-
  zaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltı süresi, yakalama yerine en
  yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç,
  yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine
  270
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274