Page 267 - Müdafi ve Vekil İçin Temel Mevzuat TCK CMK CGİK
P. 267

6- m.81               Ceza Muhakemesi Kanunu

    Fizik kimli˘gin tespiti
    Madde 81- (1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını ge-
  rektiren bir suçtan dolayı ¸süpheli veya sanı˘gın, kimli˘ginin te¸shisi için
  gerekli olması halinde, Cumhuriyet savcısının emriyle foto˘grafı, beden
  ölçüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almı¸s olup te¸shisini
  kolayla¸stıracak di˘ger özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak,
  soru¸sturma ve kovu¸sturma i¸slemlerine ili¸skin dosyaya konulur.
    (2) Kovu¸sturmaya yer olmadı˘gı kararına itiraz süresinin dolması,
  itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadı˘gı kararı verilip
  kesinle¸smesi hâllerinde söz konusu kayıtlar Cumhuriyet savcısının
  huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus tutana˘ga geçirilir.
    Yönetmelik
    Madde 82- (1) 75 ilâ 81 inci maddelerde öngörülen i¸slemlerin yapıl-
  ması ile ilgili usuller yönetmelikte gösterilir.

    Ke¸sif
    Madde 83- (1) Ke¸sif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya
  da istinabe olunan hâkim veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca
  bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.
    (2) Ke¸sif tutana˘gına, var olan durum ile olayın özel niteli˘gine göre
  varlı˘gı umulup da elde edilemeyen delillerin yoklu˘gu da yazılır.
    Ke¸sifte, tanık veya bilirki¸sinin dinlenmesinde bulunabilecekler
    Madde 84- (1) Ke¸sif yapılması sırasında ¸süpheli, sanık, ma˘gdur ve
  bunların müdafii ve vekili hazır bulunabilirler.
    (2) Tanık veya bilirki¸sinin duru¸sma sırasında hazır bulunamayaca˘gı
  veya oturdu˘gu yerin uzaklı˘gı nedeniyle bulunmasının güç oldu˘gu
  anla¸sılırsa, bu tanık veya bilirki¸sinin dinlenmesinde de birinci fıkra
  hükmü uygulanır.
    (3) Ma˘gdur, ¸süpheli veya sanı˘gın huzuru, tanıklardan birinin ger-
  çe˘ge uygun tanıklık etmesine engel olabilecekse, o i¸ste ¸süpheli veya
  sanı˘gın bulunmamasına karar verilebilir.
    (4) Bu i¸slerde hazır bulunmaya hakkı olanlar, i¸sin geri bırakılmasına
  neden olmamak ko¸suluyla, i¸slerin yapılması gününden önce haberdar
  edilirler.
    (5) ¸Süpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından
  ancak zorunlu sayılan hâllerde ke¸sifte hazır bulundurulmasına karar
  verilebilir.
    Yer gösterme
    Madde 85- (1) Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hak-
  kında açıklamada bulunmu¸s olan ¸süpheliye yer gösterme i¸slemi yap-
  tırabilir. 250 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar söz
  konusu oldu˘gunda, adli kolluk amiri de yer gösterme i¸slemi yaptır-
  268
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272