Page 265 - Müdafi ve Vekil İçin Temel Mevzuat TCK CMK CGİK
P. 265

6- m.76               Ceza Muhakemesi Kanunu

  kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur.
  Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylan-
  mayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.
     ˙
    (2) Iç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya ben-
  zeri biyolojik örnekler alınabilmesi için müdahalenin, ki¸sinin sa˘glı˘gına
  zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir.
     ˙
    (3) Iç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik
  örnekler alınması, ancak tabip veya sa˘glık mesle˘gi mensubu di˘ger bir
  ki¸si tarafından yapılabilir.
    (4) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç
  beden muayenesi sayılır.
    (5) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda,
  ki¸si üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz; ki¸siden kan veya benzeri
  biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz.
    (6) Bu madde gere˘gince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına
  itiraz edilebilir.
    (7) Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örne˘gi alınmasına
  ili¸skin hükümler saklıdır. (CGK 2018/26)

    Di˘ger ki¸silerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması
    Madde 76- (1) Bir suça ili¸skin delil elde etmek amacıyla, ma˘gdu-
  run vücudu üzerinde dı¸s veya iç beden muayenesi yapılabilmesine
  veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük,
  tırnak gibi örnekler alınabilmesine; sa˘glı˘gını tehlikeye dü¸sürmemek
  ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak ko¸suluyla; Cumhuriyet sav-
  cısının istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde
  sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verile-
  bilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya
  mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat
  içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde
  edilen deliller kullanılamaz.
    (2) Ma˘gdurun rızasının varlı˘gı halinde, bu i¸slemlerin yapılabilmesi
  için birinci fıkra hükmüne göre karar alınmasına gerek yoktur.
    (3) Çocu˘gun soy ba˘gının ara¸stırılmasına gerek duyulması halinde;
  bu ara¸stırmanın yapılabilmesi için birinci fıkra hükmüne göre karar
  alınması gerekir.
    (4) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya vücuttan
  örnek alınmasından kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi
  konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl hastasının,
  tanıklı˘gın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması
  hâlinde, görü¸sü de alınır. Kanunî temsilci de ¸süpheli veya sanık ise bu
  konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, bu hâlde elde edilen
  deliller davanın ileri a¸samalarında ¸süpheli veya sanık olmayan kanunî

  266
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270