Page 270 - Müdafi ve Vekil İçin Temel Mevzuat TCK CMK CGİK
P. 270

Ceza Muhakemesi Kanunu                6- m.91

           en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki
           saatten fazla olamaz.
            (2) Gözaltına alma, bu tedbirin soru¸sturma yönünden zorunlu ol-
           masına ve ki¸sinin bir suçu i¸sledi˘gi ¸süphesini gösteren somut delillerin
           varlı˘gına ba˘glıdır.
            (3) Toplu olarak i¸slenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük
           veya ¸süpheli sayısının çoklu˘gu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı
           süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle
           uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması
           emri gözaltına alınana derhâl tebli˘g edilir.
            (4) Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; ki¸si hakkında a¸sa˘gıdaki
           bentlerde belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecek kolluk amir-
           leri tarafından yirmi dört saate kadar, ¸siddet olaylarının yaygınla¸sarak
           kamu düzeninin ciddi ¸sekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal
           olaylar sırasında ve toplu olarak i¸slenen suçlarda kırk sekiz saate kadar
           gözaltına alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeninin ortadan
           kalkması hâlinde veya i¸slemlerin tamamlanması üzerine derhâl ve her
           hâlde en geç yukarıda belirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet savcı-
           sına, yapılan i¸slemler hakkında bilgi verilerek talimatı do˘grultusunda
           hareket edilir. Ki¸si serbest bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre i¸slem
           yapılır. Ancak ki¸si en geç kırk sekiz saat, toplu olarak i¸slenen suçlarda
           dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tara-
           fından gözaltına alınan ki¸siler hakkında da gözaltına ili¸skin hükümler
           uygulanır.
            a) Toplumsal olaylar sırasında i¸slenen cebir ve ¸siddet içeren suçlar.
            b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
            1. Kasten öldürme (madde 81, 82), taksirle öldürme (madde 85),
            2. Kasten yaralama (madde 86, 87),
            3. Cinsel saldırı (madde 102),
            4. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
            5. Hırsızlık (madde 141, 142),
            6. Ya˘gma (madde 148, 149),
            7. Uyu¸sturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
            8. Bula¸sıcı hastalıklara ili¸skin tedbirlere aykırı davranma (madde
           195),
            9. Fuhu¸s (madde 227),
            10. Kötü muamele (madde 232),
            c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer
           alan suçlar.
            d) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü¸s-
           leri Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
           belirtilen suçlar.
                           ˙ ˙
            e) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Il Idaresi Kanununa dayanılarak
                                        271
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275