Page 73 - Menfi Tespit
P. 73

İCRA TAKİBİNDEN ÖNCE AÇILAN «OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT DAVASI»NA AİT…
      tespit davası açan borçlu (keşideci) daha sonra bu davayı, senet lehda-
      rına yöneltemez. 415  Bu durumda da, senet lehdarı hakkında ayrıca yeni
      bir dava açılması gerekir...
         Kambiyo senedine (poliçe, bono, çeke) bağlı bir alacak hak-
      kında ancak, “lehdar” 416 , (eğer lehtar iki kiĢi ise, ikisine karĢı birlik-
      te) 417 “ciranta” ya da “hâmil” 418  sıfatını taĢıyan kiĢiye karĢı olumsuz
      tespit davası açılabilir. Bu sıfatlardan hiçbirisine sahip olmayan kiĢi
      aleyhine olumsuz tespit davası açılamaz. 419

         Eğer kambiyo senedi lehdarı tarafından vadeden önce baĢkala-
      rına ciro edilmemiĢse, bu senede yönelik olumsuz tespit davasının
      sadece lehdara karĢı açılması gerekir. Buna karĢın, kambiyo senedi
      -vâde tarihinden önce 420 - lehdar tarafından baĢkasına ciro edilmiĢse,
      “olumsuz tespit davasının senedi elinde bulunduran hâmile karĢı açı-
      labileceği, lehdara karĢı açılamayacağı” Ģeklinde, uygulamada hatalı
      bir kanı vardır. Halbuki, bu durumda keĢideci tarafından hem lehtar
      ve hem hamil aleyhine olumsuz tespit davası açılabileceği gibi sa-
      dece lehdara karĢı da olumsuz tespit davası açılabilir. 421  Çünkü, bu
      tür davayı lehdara karĢı açmakta davacı borçlunun hukukî yararı var-
      dır. 422 423  Bu davayı kazanan davacı-borçlu, dava konusu senet bede-

      lini, senedi elinde bulunduran hâmile ödemek zorunda kaldıktan sonra,
      elindeki bu ilâma dayanarak, lehdar hakkında geri alma (istirdat) davası
      açarak, ödediği parayı lehtardan geri alabilir... Hatta, davacı-borçlu,
      kiĢisel def‟ilere dayanarak “senetten dolayı borçlu olmadığını” ileri


      415  Bknz: 11. HD. 2.10.1980 T. 4363/4478 (www.e-uyar.com)
      416  Bknz: 19. HD. 3.6.2014 T. 7147/10441; 10.3.2014 T. 89/4570; 11. HD. 12.4.1988
        T. 882/2267 (www.e-uyar.com)
      417  Bknz: HGK. 8.5.1987 T. 11-674/357 (www.e-uyar.com)
      418  Bknz: 19. HD. 27.3.2012 T. 10814/4968; 11. HD. 29.5.2014 T. 2135/10050; 19.
        HD. 4.12.2013 T. 14773/19286 (www.e-uyar.com)
      419  Bknz: 11. HD. 12.4.1988 T. 2743/2306; 13.9.1982 T. 3497/3446 (www.
        e-uyar.com)
      420  Bknz: Eğer kambiyo senedi vade tarihinden sonra baĢkasına ciro edilmiĢse bu
        ciro “alacağın temliki” sonuçlarını doğuracağından, borçlu, lehdara karĢı ileri
        sürebileceği kiĢisel def‟ileri, senedi ondan vadeden sonraki ciro ile almıĢ olan
        hamile karĢı da ileri sürebileceğinden, bu durumda olumsuz tespit davası sadece
        „hamil‟ hakkında açılabileceği gibi, „hamil ve lehdar‟ hakkında birlikte de açıla-
        bilecektir.
      421  Bknz: 19. HD. 29.4.1999 T. 2021/2892; 29.9.1997 T. 2368/7811; 20.11.1996 T.
        1160/10336 (www.e-uyar.com)
      422  KURU, B. age. C: 1, s:491, 544, dipn:242 – KURU, B. Menfi Tespit Davası ve
        Ġstirdat Davası, s:60 vd.
      423  Bknz: 19. HD. 3.5.1996 T. 1311/8894; 11. HD. 5.3.1990 T. 1247/1842 (www.
        e-uyar.com)

                                       73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78