Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir

DİYARBAKIR BAROSU

İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜZÜĞÜ

 

I.BÖLÜM

Genel Hükümler

Merkezin Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri

 

Kuruluş/Dayanak

Madde 1: 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 76.maddesi ile Baroların görevleri arasında yer alan, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak amacıyla Diyarbakır Barosu Başkanlığı nezdinde bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, "İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.

 

Amaç

Madde 2: Merkezin amacı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, insan hakları alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

 

Görev ve Etkinlikler

Madde 3: Merkez, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

a) İnsan Hakları Hukuku’na ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

b) Ulusalüstü planda insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,

c) İnsan haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak,

d) İnsan Hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,

e) Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

f) İnsan Hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

g) Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun insan hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak,

h) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.     

I) Baro Komisyon ve merkezlerinin insan haklarına ilişkin çalışmalarının dokümantasyonunu yapmak ve kamuoyuna duyurmak.

 

II. BÖLÜM

Merkezin Yapılanması

I- Koordinatör

Madde 4: Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunun kendi içinden belirlediği İnsan Hakları Merkezi ile sorumlu üye veya üyelerden oluşur.

 

II- Merkezin Organları

Madde 6: İnsan Hakları Merkezinin Organları şunlardır:

 • Koordinatör
 • Yürütme Kurulu
 • Danışma Kurulu
 • Çalışma Grupları

 

A) Koordinatör

Madde 7: Görev ve Yetkileri

Merkez Koordinatörü Yönetim Kurulu tarafından iki yıl süre ile seçilir. Koordinatör, sürenin bitiminden sonra yeniden aynı göreve getirilebilir

 

Madde 8:Koordinatörün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi, Baro Başkanlığını ve İnsan hakları birimleri nezdinde temsil etmek,

b) Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etmek,

c) Merkezin amacının gerekli kıldığı tüm etkinliklerin, projelerin ve çalışma programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde baro başkanlığına karşı sorumlu olmak,

d) Merkez bütçesini Baro başkanlığının onayına sunmak,

e) Her yılsonunda geçmiş yıllara ait İnsan Hakları merkezi etkinlik raporu ile yeni yıla ait etkinlik raporunu yürütme kurulu ile birlikte hazırlamak, genel üye toplantısında son şeklini vermek ve Baro Başkanlığının onayına sunmak,

f) Gerekli gördüğünde merkez organlarını olağanüstü toplantıya çağırmak

 

B) Yürütme Kurulu

Madde 9: Yürütme Kurulu: Koordinatör, Baro Başkanı, Danışma Kurulu üyeleri ve çalışma grubu başkanlarından oluşur.

 

Görev ve yetkileri

Madde 10: Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Merkezin yıllık etkinlik raporunun, Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini de
  alarak Başkan ile birlikte hazırlanması.
 • Merkezin amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi,
 • Her yılsonunda merkezin geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunun hazırlanması,
 • Sekreterya faaliyetlerinin yürütülmesi için kendi içinden bir üyenin seçilmesi.
 • Merkezin amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların
  eşgüdümünün sağlanması,
 • Merkez çalışma alanı ile ilgili olarak Baro Yönetim Kurulunun vereceği işlerin yürütülmesi.

 

C) Danışma Kurulu

Madde 11: İnsan Hakları alanında çalışma ve etkinlikleri ile tanınan kişiler arasından Yönetim Kurulunca seçilen en az 3 kişiden oluşur. Görev süresi atamayı yapan Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile sınırlıdır. Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine en az 6 ayda bir olağan toplantı yapar. Gerekli görüldüğünde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantı da yapılabilir. Kurul üyeliğinin herhangi bir nedenle bu süre dolmadan boşalması halinde yeni seçilen üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

 

Görevi

Madde 12: Danışma Kurulunun Görevi; Merkezin çalışma ve etkinlikleri konusunda görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde bu etkinlik ve çalışmalara katılmaktır.

 

D) Çalışma Grupları/Komisyonları:

Madde 13:Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için çeşitli alanlarda çalışma grupları/Komisyonlar oluşturulur. Bu gruplar/Komisyonlar;

 

 • Mayın ve Çatışma Artığı Patlayıcılara Karşı Çalışma Grubu/Komisyonu
 • Cezaevleri Çalışma Grubu/Komisyonu
 • Faili Meçhul Cinayetleri ve Kayıpları Araştırma Çalışma Grubu/Komisyonu
 • İşkence ve Kötü Muameleyi İzleme ve Önleme Grubu/Komisyonu
 • Zorunlu Göç çalışma Grubu /Komisyonu
 • Adalete Erişim ve Hak Arama Özgürlüğünü Geliştirme Grubu/Komisyonu

 

Çalışma grupları/Komisyonlar kendi aralarında bir Başkan seçer. Gerekli görülmesi halinde çeşitli konularda çalışma grupları kurulabilir.

 

III. BÖLÜM

Mali Hükümler

Merkezin Giderleri

Madde 14: Merkezin amacını ve bu yönetmelikte belirlenen etkinliklerini yerine getirmeye yönelik her türlü giderleri Baronun bütçesinden karşılanır. 

 

IV. BÖLÜM

Son Hükümler

 

Madde 15: Bu Yönetmelikte yapılan değişiklikler Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunun kararın alındığı tarih ile kabul edilmiş olup, kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Madde 18: Bu yönetmelik hükümlerini Diyarbakır Barosu Başkanlığı yürütür.

 

Yönetmeliğin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.