Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir

 

DİYARBAKIR BAROSU

HAYVAN HAKLARI MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

I.BÖLÜM

Genel Hükümler

Merkezin Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri

 

Kuruluş :

 

Madde 1:Hayvan Hakları Merkezi, Diyarbakır Barosu Başkanlığına bağlı olarak ve Yönetmelikte gösterilen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere kurulmuştur.

 

 

Amaç   :

 

Madde 2: Merkezin amacı; evrensel hukuk ekseninde doğa bilinci ve hayvan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

 

Görev ve Etkinlikler

 

Madde 3: Merkez, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

a) Hayvan hakları hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

b) Uluslararası platformda hayvan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,

c) Hayvan haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak,

d) Hayvan hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,

e) Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

f) Hayvan hakları alanında uzman hukukçuların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

g) Hukuk mesleği içerisinde olanların ve toplumun hayvan hakları alanında bilgisini ve duyarlılığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek ve uygulamak,

h) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak,

I) Baro merkezleri ve komisyonlarına hayvan haklarına ilişkin çalışmalarının dokümantasyonunu yapmak ve bunları kamuoyuna duyurmak.

 

 

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM

Merkezin Yapılanması

I-             Koordinatör

Madde 4: Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunun kendi içinden belirlediği Hayvan Hakları ile sorumlu üye veya üyelerden oluşur.

 

II-           Merkezin Organları

 

Madde 5: Hayvan Hakları Merkezinin Organları şunlardır:

·         Koordinatör

·         Yürütme Kurulu

·         Çalışma Grupları

 

A)   Koordinatör

 

Madde 6: Görev ve Yetkileri

Merkez Koordinatörü Yönetim Kurulu tarafından iki yıl süre ile seçilir. Koordinatör, sürenin bitiminden sonra yeniden aynı göreve getirilebilir

 

Madde 7: Koordinatörün görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Merkezi ve  Baro Başkanlığını, hayvan hakları ile ilgili birimler nezdinde temsil etmek,

b) Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

c) Merkezin amacının gerekli kıldığı tüm etkinliklerin, projelerin ve çalışma programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde Baro Başkanlığına karşı sorumlu olmak,

d) Merkez bütçesini Baro Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

e) Her yıl sonunda geçmiş yıllara ait Hayvan Hakları Merkezi etkinlik raporu ile yeni yıla ait yıllık çalışma planını Yürütme Kurulu ile birlikte hazırlamak ve Baro Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

f) Gerekli gördüğünde Merkez organlarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

g)“a” ve “f” bentlerindeki yetkileri, Merkez Koordinatörünün onayını almak kaydıyla Merkez Başkanı da kullanmaya haizdir.

 

 

 

B)   Yürütme Kurulu

 

Madde 8: Yürütme Kurulu: Koordinatör, Merkez Başkanı, Merkez Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve çalışma grubu başkanlarından oluşur.

 

Görev ve yetkileri

Madde 9: Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  • Merkezin yıllık etkinlik raporunun, Kurul üyelerinin görüş ve önerileri ile birlikte hazırlanması.
  • Merkezin amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi,
  • Her yıl sonunda Merkezin geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunun hazırlanması,
  • Merkezin amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların eşgüdümünün sağlanması,
  • Merkez çalışma alanı ile ilgili olarak Baro Yönetim Kurulunun vereceği işlerin yürütülmesi.

 

Genel Sekreter: Merkez Genel Sekreteri; Genel Kurulca iki yıllığına oy çokluğu ile seçilir.

 

Görevi: Merkezi ilgilendiren konularda yazışmaların izlenmesi, Merkeze gelen bilgi ve taleplerin ilgili çalışma gruplarına yönlendirilmesi ve çalışmaların organizasyonu Merkez sekreteri tarafından yürütülür.

 

Yıllık faaliyet raporunun yazılması, sunulması, Merkezin tanıtılması, gibi çalışmalar da Merkez sekreterinin görevlerindendir.

 

C)   Stajyer Temsilcisi :

 

Madde 10 :  Staj Eğitim Merkezinde stajyer temsilcisi olarak görev yapan temsilciler, Merkezin doğal üyesidir. Stajyer temsilcilerinin görevi, stajyerleri Merkezin düzenleyeceği organizasyonlara teşvik etmektir.

 

D) Çalışma Grupları/Komisyonları:

Madde 11:Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için çeşitli alanlarda çalışma grupları/komisyonlar oluşturulur.                        

Çalışma grupları/komisyonlar kendi aralarında bir başkan seçer. Gerekli görülmesi halinde çeşitli konularda çalışma grupları kurulabilir.

 

III. BÖLÜM

 SEÇİM

Madde 12: Seçim; Genel Kurul üyelerinin katıldığı ilk toplantıda yapılır. Her genel kurul üyesi merkez başkanı seçiminde bir aday için oy, genel sekreter seçiminde bir aday için oy; her bir çalışma grubu başkanı seçiminde bir aday için oy kullanabilir.

 

-Yürütme kurulu üyelerinin seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır.

- Seçilen başkanlar seçimin yapıldığı tarihten sonra Diyarbakır Baro Başkanlığının yapacağı ilk Genel Kurula kadar görevlidir. Genel Kurul sonrası Yürütme Kurulu, Yönetmelik hükümlerine göre yeniden seçilir.

 

Yürütme Kurulunda yer alan üyelerden birinin istifası ya da herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde Yönetmelik hükümleri uyarınca yeniden seçim yapılır. Ancak, Genel Kurul tarafından yeniden seçim yapılıncaya kadar Merkez Başkanı, ayrılan Yürütme Kurulu üyesinin yerine Merkez üyelerinden birini atar.   

 

Merkezin doğal üyesi olan stajyer temsilcisi staj bitimine kadar Merkezde görev alır. Staj bitiminden sonra Staj Eğitim Merkezince seçilen yeni stajyer temsilcileri Merkezin yeni doğal üyeleri olarak göreve devam eder.

 

TOPLANTI KARAR YETER SAYISI:

 

Madde 13: Merkez; toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Merkez Başkanının oyu ağırlıklı sayılır.

 

Olağan Genel Kurul toplantıları 6 aylık dönemlerde, Yürütme Kurulu toplantıları her ay yapılır. Toplantı tarihleri, gerek görülmesi halinde Baro aracılığı ile Genel Kurul üyelerine gönderilen SMS ile duyurulur.

 

Yürütme Kurulu toplantılarına art arda 3 kez katılmayan yürütme kurulu üyesinin, üyeliği düşürülür.

 

Koordinatör, gerekli gördüğü durumlarda Yürütme Kurulunu olağanüstü toplantıya davet edebilir.

 

 

IV. BÖLÜM

Mali Hükümler

Merkezin Giderleri

Madde 14: Merkezin amacını ve Yönetmelikte belirlenen etkinliklerini yerine getirmeye yönelik her türlü giderleri Baronun bütçesinden karşılanır.

 

V. BÖLÜM

Son Hükümler

 

Madde 15: Bu Yönetmelikte yapılacak değişiklikler Merkez Yürütme Kurulunun önerisi ve Merkez Koordinatörünün onayı ile yapılır. Değişiklikler, kararın alındığı tarih ile kabul edilmiş olup kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Madde 16: Hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Yasasının ilgili maddeleri ve Türkiye Barolar Birliğinin konuya ilişkin genelgeleri tamamlayıcı hüküm niteliğindedir.

 

Madde 17: Bu Yönetmelik hükümlerini Diyarbakır Barosu Başkanlığı yürütür.