Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir

25.01.2021

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu’nun 05/12/2019 gün ve 37/41 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına karar verilmiştir.

Diyarbakır, 2020

 

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Mirasçılık Belgesinin Alınması

3.061,30 TL

2

Tahliye Davaları

6.400,90 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin % 15’i

3

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

7.040,99 TL

4

Paydaşlığın Giderilmesi Davaları

9.183,90 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının % 10’u

5

Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar

7.959,38 TL

6

Mirasta Defter Tutulması

6.122,60,00 TL’den az olmamak üzere
dava değerinin % 15’i

7

Kira Bedelinin Tespiti Davaları

Davacı vekili için 7.194,06 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için
5.969,54 TL

8

Delil Tespiti

4.591,95 TL

9

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

6.581,80 TL’den az olmamak üzere
dava değerinin %15’i

10

Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi

3.061,30 TL

11

Vesayet ve Kayyım Davaları

7.653,25 TL

12

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

7.653,25 TL

B. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Tenfiz Davası

10.255,36 TL

2

Evlat Edinme İzin Davası

7.806,32 TL

3

Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması

7.806,32 TL

4

Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.)

6.887,93 TL’den az olmamak üzere
dava değerinin %15’i

5

Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları

9.183,90 TL

6

Boşanma Davaları: Anlaşmalı Boşanma Davaları Çekişmeli Boşanma Davaları
Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb.

7.653,25 TL
11.479,88 TL
11.479,88 TL
’den az olmamak üzere
dava değerinin %15’i

7

Nafaka Davaları

6.122,60 TL’den az olmamak üzere
dava değerinin %15’i

8

Ailenin Korunmasına Dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar

4.591,95 TL

C. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları

7.653,25 TL

2

Tenkis ve Mirasta İade Davaları

11.479,30 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin % 15’i

3

Vasiyetnamenin İptali Davaları

10.408,42 TL

4

El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar

8.724,71 TL

5

Tapu İptali ve Tescil Davaları

13.775,85 TL’den az olmamak üzere
dava değerinin % 15’i

6

Önalım (Şufa) Davaları

11.632,94 TL’den az olmamak üzere
dava değerinin % 15’i

7

Ecrimisil Davaları

6.122,60 TL’den az olmamak üzere
dava değerinin % 15’i

8

Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları

7.653,25 TL’den az olmamak üzere
dava değerinin % 15’i

9

Bedel Artırımı Davaları

7.653,25 TL’den az olmamak üzere
dava değerinin % 15’i

10

Tespit İstemleri

6.122,60 TL

11

Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar

11.632,94 TL

12

Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar

11.632,94 TL

13

Tenfiz ve Tanıma Davaları

10.255,36 TL

14

Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları

7.653,25 TL

15

Vakıf Davaları (evlatlığın tesbiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.)

10.714,55 TL

 

 

 

D. İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER

1

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

8.724,71 TL

2

İstihkak Davaları

8.724,71 TL

3

İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.)

6.122,60 TL

4

Tasarrufun İptali Davaları

8.724,71 TL’den az olmamak üzere
dava değerinin % 15’i

5

İhalenin Feshi Davaları

Taşınır Mal İhaleleri

Taşınmaz Mal İhaleleri

7.653,25 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin % 15’i

6

İcra Takipleri
Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri Değeri

Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri

İş Sahibinden alacağın %10’u
6.122,60 TL

7

Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

6.122,60 TL

E. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları Duruşmasız
Duruşmalı

 

12.245,20 TL
14.694,24 TL

2

İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Duruşmasız
Duruşmalı

12.245,20 TL
14.694,24 TL

3

4483 sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular

6.122,60 TL

4

Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Duruşmasız
Duruşmalı

12.245,20 TL
14.694,24 TL

5

Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin Duruşmasız
Duruşmalı

 

14.081,98 TL
17.602,48 TL

6

Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti

8.801,24 TL

7

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) Görülecek Davalar Duruşmasız
Duruşmalı

 

12.245,20 TL
14.694,24 TL

 

F. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar

6.122,60 TL

2

Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler

3.061,30 TL

 

G. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Ağır Ceza Mahkemesi: Sanık Vekilliği

Müdahil Vekilliği

16.837,15 TL
13.775,85 TL

2

Asliye Ceza Mahkemesi: Sanık Vekilliği
Müdahil Vekilliği

13.775,85 TL
  9.183,90 TL

3

Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği

7.653,25 TL

4

Askeri Ceza Mahkemesi: Sanık Vekilliği
Müdahil Vekilliği

13.775,85 TL
  9.183,90 TL

5

Ceza Soruşturması Aşamasında Takip Edilen İşler

   6.122,60 TL

6

Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar

   7.653,25 TL

 

H. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar

7.653,25 TL’den az olmamak üzere
dava değerinin % 15’i

2

Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar

8.571,64 TL

 

I. ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler

29.082,35 TL

2

Bireysel Başvuru Duruşmalı

 Duruşmasız

19.439,26 TL
 11.632,,94 TL

3

Diğer İşler

19.439,26 TL

J. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

 

 

 

 

Başvuru formunun hazırlanması

15.306,50 TL

 

 

Başvurudan sonraki işler açısından her bir saat için

   1.224,52 TL

 

Başvuru ihlalle sonuçlanması durumunda ödenecek tazminatın en az

%15'i

 

K. DİĞER DAVA VE İŞLER

1

Büroda Sözlü Danışma

1.530,65 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 459,20 TL eklenir.)

2

Yazılı Danışma

3.061,30 TL

3

Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma

3.061,30 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 229,60 TL eklenir.)

4

İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme

2.602,11 TL

5

Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme

3.061,30 TL

6

Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme

5.357,28 TL

7

Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme

13.010,53 TL

8

Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme

8.724,71 TL

9

Yargıtay’da Duruşmaya Katılma: Hukuk
Ceza

14.694,24 TL
17.602,48 TL

10

İstinaf Mahkemeleri
a) Bir duruşması olan işlerde
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

 

4.591,95 TL
8.418,58 TL

11

Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler

11.632,94 TL

12

Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik Vasiyetname vb. Düzenleme

15.306,50 TL

13

Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık

(dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)

 

11.020,68 TL

 

Sermaye Şirketleri (A.Ş.)                                                     

Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.)

9.183,90 TL

Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.)

9.183,90 TL

Kooperatiler

9.183,90 TL

14

Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)

10.561,49 TL

15

Derneklerde Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)

7.653,25 TL

16

Sayıştay’da Görülen Davalar

8.724,71 TL

17

Şirket Pay Devri

6.122,60 TL

18

Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri

15.306,50 TL

19

Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri

7.653,25 TL

20

Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri

6.122,60 TL

 

 

 

L. BİR AVUKATIN YANINDA AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BUROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞINDA BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLAR YÖNERGESİ KAPSAMINDA

 

 

 

 

 

Belirsiz süreli ve tam zamanlı çalışan avukata ödenecek aylık ücret

3.979,69 TL

 

 

Diğer Duyurular