Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir

 

DİYARBAKIR BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

1) Kuruluş   : Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır Barosu Başkanlığı’na bağlı olarak ve yönergede gösterilen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere kurulmuştur.

2) Amaç : Merkezin Amacı;

1- Çocuk Hakları alanında ulusal ve ulusalüstü hukuk çerçevesinde, çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için teorik ve pratik çalışmalar yapmak, arşiv ve kitaplık oluşturma;

 

2- İstismar ve ihmale maruz kalan, suça itilen herhangi bir şekilde hakları ihlal edilen çocuklara yönelik bilgilendirme ve hukuki yardım sağlanması konularında, mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

3) Merkezin faaliyetleri: Yukarıda yazılı amaçlara ulaşmak üzere merkez şu faaliyetlerde bulunur;

1- Arşiv: Çocuk Hakları alanındaki her tür bilgi ve belgenin derlenerek, başta avukatlar olmak üzere konu ile ilgili herkesin kullanımına açık bir arşiv ve kitaplık oluşturmak

2- Çocuk Hakları İhlallerinin İzlenmesi: Ulusal ve Uluslar arası alandaki ihlal teşkil eden her tür eylem ve düzenlemeyi izlemek, uygun tepki vermek veya verilmesini sağlamak, bunlara ait bilgileri derlemek.

3- Mesleki dayanışma – Destekleme – Eğitim: Çocuk Hukuku ile ilgili sorunların çözümünde avukatların rolünü ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapmak, birikimlerin paylaşılmasını sağlamak, çocuk hukuku alanında çalışmalar arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek mesleki ve sosyal aktiviteler yapmak.

4- Konferans – Panel: Çocuk haklarının tanıtılması ve geliştirilmesi, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla konferans, panel, seminer vb. çalışmalar yapmak.

5- Yayın: Çocuk Hakları alanındaki çalışmaları genel ve mesleki bilgilerin paylaşılması ve geliştirilmesi, merkezin çalışmalarının duyurulması ve iletişim sağlamak üzere her tür (broşür, kitap, el ilanı, afiş vb.) yayın yapmak.

6- Hukuki Yardım: Hakları ihlal edilen küçüklere yönelik hukuki yardımın sunulması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve danışmanlık ve davada temsil dahil her tür hukuki yardımda bulunmak.

7- Çocuklarla ve çocuk hakları ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşlarla işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.

4) Merkezin Çalışma Biçimi:

4.1. Çalışma Dönemi

Bu yönetmelik sözü edilen çalışma döneminden 2 takvim yılı anlaşılır. Çalışma gruplarında basın açıklaması vb. acele kararı ve temsiliyeti gerektiren konularda çalışma grupları yapacakları faaliyeti merkez sekreterine bildirerek ve Baro Yönetim Kurulu onayını aldıktan sonra gerçekleştirir.

Çalışma gruplarının ya da üyelerin hazırladıkları ve basılarak çoğaltılarak ve dağıtılacak olan çocuk hakları ile ilgili basılı materyal merkez üyelerinin tümünün dikkatine sunularak hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayı ile basılır.

4.2. GENEL KURUL:

Merkeze üye her avukatın ve stajyer avukatın katılımı ile oluşur. Faaliyet planın çıkarılması ve uygulanmasının izlenmesi ile görevli ve yetkilidir. Başkan ve Merkez Sekreterinin seçimi genel kurulda yapılır.

Genel Kurulun Toplantı Usulü:

a- Yıllık Toplantılar: Genel kurul yılda iki kez toplanır. Yıl içinde tercihan çalışma döneminin ortasına denk gelen 6. ayda yapılacak ilk toplantıda ara değerlendirme yapılır. Çalışma dönemini ifade eden bir takvim yılının sonuna gelen toplantıda ise bir yıllık çalışma değerlendirilir, gelecek dönemin faaliyet planı yapılır. Yılsonuna denk gelen bu toplantılarda her yıl çocuk hakları ile ilgili bir konu tema olarak seçilerek, incelenir. Dolayısıyla her yıl bir sonraki yılın teması genel kurulda belirlenir.

2 yılda bir genel kurul, Başkan ve merkez sekreterini seçer.

Yılda iki kez yapılacak bu toplantılara katılım her üye için zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması katılamayan toplantıyı izleyen toplantıda oy kullanma hakkını sona erdirir. Genel Kurulda kararlar katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır.

b- Aylık Toplantılar: Merkezdeki çalışma gruplarının birbirlerinin çalışmaları hakkında bilgilenmeleri, ortak çalışmalarını planlamaları amacıyla her çalışma grubundan en az bir temsilcinin katılımıyla ayda bir toplanılır. Bu toplantılara her üyenin katılması zorunlu değildir. Ancak her çalışma grubundan bir temsilcinin katılması zorunludur.

4.3. ÇALIŞMA GRUPLARI:

Çocuk hakları ile ilgili her konuda bu alanda çalışacakların isteğine bağlı olarak çalışma grupları oluşturulur. Mümkün olduğunca aşağıdaki çalışma gruplarının devamlı çalışmasına özen gösterilir.

1-Çocuk Hakları Eğitimi ve Mevzuatı Araştırma Geliştirme Çalışma Grubu

2.Çocuk Mahkemeleri, Tutukevleri ve Islahevleri Çalışma Grubu

3.Engelli Çocuklar ve Çocuk İşçiler Çalışma Grubu

4.Mağdur Çocuklara Hukuki Yardım Çalışma Grubu

5. Mayın ve Patlayıcı Kalıntılarından Mağdur çocuklar ve Mülteci Çocuklar Çalışma Grubu

Çalışma Gruplarının Toplantı Usulü: Çalışma gruplarının toplantı usulü merkezin genel çalışma biçimi ve yıllık faaliyet planı dikkate alınarak gruplarca belirlenir. Çalışma gruplarında kararlar oybirliği ile alınır. Birden fazla çalışma grubunu ilgilendiren konuda, konu ile ilgili tüm çalışma gruplarının karara katılmasını sağlamak gerekir. Karar nisabı belirlenirken bir dönem içerisinde en az üç kez toplantılara katılmayan üyenin oyu aranmaz.

Çalışma gurubu sorumluları ve üyeleri 2 yıl için genel kurulda seçilir.

4.4. MERKEZ KOORDİNATÖRLÜĞÜ, BAŞKAN VE SEKRETER:

 

Merkez Koordinatörlüğü: Merkez koordinatörlüğü Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu kararı ile yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

Görevi: Merkez ile Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu arasında eşgüdümü sağlamaktır.

Başkan: Merkez Başkanlığı iki yıl için yapılan genel kurulda katılan üyelerin oyçokluğuyla seçilir.

Görevi:

a-Merkezin, Baro Başkanlığı ve ilgili birimler nezdinde Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça Koordinatör ile birlikte temsil etmek

b-Merkezin amacının gerekli kıldığı tüm etkinliklerin, projelerin ve çalışma programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde Baro Başkanlığı’na karşı sorumlu olmak

c-Merkezin amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi sekreter ile birlikte yapmak

d-Her yıl sonunda geçmiş yıllara ait etkinlik raporu ile yeni yıla ait etkinlik raporunu sekreter ile birlikte hazırlamak ve Baro Başkanlığı’na sunmak   

e-Merkeze ait çalışma gruplarının eşgüdümünü sağlamak 

Sekreter: Merkez Sekreteri genel kuruca iki yıllığına oy çokluğu ile seçilir.

Görevi: Merkezi ilgilendiren konularda yazışmaların izlenmesi, merkeze gelen bilgi ve taleplerin ilgili çalışma gruplarına yönlendirilmesi ve çalışmaların organizasyonu merkez sekreteri tarafından yürütülür. Yıllık faaliyet raporunun yazılması, sunulması, merkezin tanıtılması, gibi çalışmaları da merkez sekreterin görevlerindendir.

4.6. MERKEZİN GELİRLERİ:

Merkezin yukarıda bildirilen amaçlar doğrultusunda çalışması için gerekli giderleri karşılamak üzere ihtiyaç duyacağı gelirler, Baro’nun tahsis edeceği kaynak, bağış vb. yollarla temin edilecektir.

5) Merkeze Üyelik Koşulları:

Diyarbakır Barosu’na kayıtlı her avukat ve stajyer avukat merkeze üye olabilir. Üye olmak isteyenler için merkez tarafından bir tanıtım programı düzenlenir. Bu program, baronun diğer birimlerinin, merkezin ve merkeze dönüşmeden önce Çocuk Hakları Komisyonunun çalışmalarını, çalışma usulünü ve kullanılan materyallerin tanıtımını amaçlar. Üyelerin aktif olarak çalışmaya başlamadan önce bu programa katılmaları istenir. Program merkez sekreterince hazırlanır ve yürütülür.

Hukuki yardım veren çalışma gruplarına üye olmak isteyenlerin merkezce belirlenmiş bir eğitim çalışmalarına katılmaları gerekecektir.

6-İş bu yönerge Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunun kabulüyle yürürlüğe girer.