Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir

DİYARBAKIR BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

1) Kuruluş : Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır Barosu Başkanlığı’na bağlı olarak ve yönergede gösterilen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere kurulmuştur.

2) Amaç : Merkezin amacı;

1-Çocuk hakları alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk çerçevesinde, çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve politika geliştirilmesi için teorik ve pratik çalışmalar yapmak, arşiv ve kitaplık oluşturma;

2- İstismar ve ihmale maruz kalan, suça sürüklenen herhangi bir şekilde hakları ihlal edilen çocuklara yönelik bilgilendirme ve hukuki yardım sağlanması konularında, mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

3- Merkezin İlke Kararı

Çocuk istismarı dosyalarında müdafilik görevi üstlenilmemesi merkezin ilke kararıdır. Merkez üyelerine CMK görevi geldiği takdirde puan kaybı olmadan görevin silinmesi sağlanacaktır.

3) Merkezin faaliyetleri: Yukarıda yazılı amaçlara ulaşmak üzere merkez şu faaliyetlerde bulunur;

1- Arşiv: Çocuk Hakları alanındaki her tür bilgi ve belgenin derlenerek, başta avukatlar olmak üzere konu ile ilgili herkesin kullanımına açık bir arşiv ve kitaplık oluşturmak
2- Çocuk Hakları İhlallerinin İzlenmesi: Ulusal ve Uluslararası alandaki ihlal teşkil eden her tür eylem ve düzenlemeyi izlemek, uygun tepki vermek veya verilmesini sağlamak, bunlara ait bilgileri derlemek.

3- Mesleki dayanışma – Destekleme – Eğitim: Çocuk Hukuku ile ilgili sorunların çözümünde avukatların rolünü ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapmak, birikimlerin paylaşılmasını sağlamak, çocuk hukuku alanında çalışmalar arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek mesleki ve sosyal aktiviteler yapmak.

4- Konferans – Panel: Çocuk haklarının tanıtılması ve geliştirilmesi, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla konferans, panel, seminer vb. çalışmalar yapmak.

5- Yayın: Çocuk Hakları alanındaki çalışmaları genel ve mesleki bilgilerin paylaşılması ve geliştirilmesi, merkezin çalışmalarının duyurulması ve iletişim sağlamak üzere her tür (broşür, kitap, el ilanı, afiş vb.) yayın yapmak.
6- Hukuki Yardım: Hakları ihlal edilen küçüklere yönelik hukuki yardımın sunulması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve danışmanlık ve davada temsil dahil her tür hukuki yardımda bulunmak.

7- Çocuklarla ve çocuk hakları ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşlarla işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.

4) Merkezin Çalışma Biçimi:

4.1. ÇALIŞMA DÖNEMİ:

Bu yönetmelik sözü edilen çalışma döneminden 2 takvim yılı anlaşılır. Çalışma gruplarında basın açıklaması vb. ve temsiliyeti gerektiren konularda yapacakları faaliyeti merkez yürütme kuruluna bildirerek ve Baro Yönetim Kurulu onayını aldıktan sonra gerçekleştirir.

Yürütme kurulunun ya da merkez üyelerinin hazırladıkları ve basılarak çoğaltılacak ve dağıtılacak olan çocuk hakları ile ilgili basılı materyal merkez üyelerinin tümünün dikkatine sunularak hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayı ile basılır.

4.2. GENEL KURUL:

Merkeze üye her avukatın ve stajyer avukatın katılımı ile oluşur. Faaliyet planın çıkarılması ve uygulanmasının izlenmesi ile görevli ve yetkilidir. Başkan ve merkez sekreterinin seçimi genel kurulda yapılır.

Genel Kurulun Toplantı Usulü:

a- Yıllık Toplantılar: Genel kurul yılda iki kez toplanır. Yıl içinde tercihen çalışma döneminin ortasına denk gelen 6. ayda yapılacak ilk toplantıda ara değerlendirme yapılır. Çalışma dönemini ifade eden bir takvim yılının sonuna gelen toplantıda ise bir yıllık çalışma değerlendirilir, gelecek dönemin faaliyet planı yapılır.

2 yılda bir genel kurul, Başkan ve merkez sekreterini seçer.

Yılda iki kez yapılacak bu toplantılara katılım her üye için zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması katılamayan toplantıyı izleyen toplantıda oy kullanma hakkını sona erdirir. Genel Kurulda kararlar katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır.

b- Aylık Toplantılar: Merkez üyelerinin yürütme kurulunun çalışmaları hakkında bilgilendirilmeleri, ortak çalışmaların planlanması amacıyla yürütme kurulunun tamamının ve merkez üyelerinin katılımıyla ayda bir toplanılır. Bu toplantılara her üyenin katılması zorunlu değildir.

4.3. ÇALIŞMA GRUPLARI:

Çocuk hakları ile ilgili her konuda bu alanda çalışacakların isteğine bağlı olarak çalışma grupları oluşturulur. Mümkün olduğunca aşağıdaki çalışma gruplarının devamlı çalışmasına özen gösterilir.

1-Çocuk Hakları Eğitimi ve Mevzuatı Araştırma Geliştirme Çalışma Grubu

 

2.Tutukevleri ve Islahevleri Çalışma Grubu
3.Çocuk İşçiliği ile Mücadele Çalışma Grubu
4.Dava Takip ve Hukuki Yardım Çalışma Grubu
5.Savaş ve Çatışmalı Süreçten Etkilenen Çocuklar Çalışma Grubu 6.Zorunlu Göçten Etkilenen Çocuklar Çalışma Grubu

7.Engelli Çocuklar Çalışma Grubu 8.Sosyal Medya Çalışma Grubu

Çalışma Gruplarının Toplantı Usulü: Çalışma gruplarının toplantı usulü merkezin genel çalışma biçimi ve yıllık faaliyet planı dikkate alınarak gruplarca belirlenir. Çalışma gruplarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Birden fazla çalışma grubunu ilgilendiren konuda, konu ile ilgili karar yürütme kurulu tarafından alınır.

Çalışma grubu temsilcileri ve üyeleri 2 yıl için genel kurulda seçilir.

4.4. YÜRÜTME KURULU

Her çalışma grubundan bir temsilcinin seçilmesiyle oluşur. Merkezdeki çalışma gruplarının birbirlerinin çalışmaları hakkında bilgilenmesi, ortak çalışmaları planlamak ve gereken durumlarda acil kararlar alabilmek amacıyla toplanır.

a-Yönetim Kurulu Toplantı Usülü: Tüm üyelerin katılımıyla ihtiyaç halinde toplanılır.

4.5. MERKEZ KOORDİNATÖRLÜĞÜ, BAŞKAN VE SEKRETER:

Merkez Koordinatörlüğü: Merkez koordinatörlüğü Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu kararı ile yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

Görevi: Merkez ile Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu arasında eşgüdümü sağlamaktır.
Başkan: Merkez başkanlığı iki yıl için yapılan genel kurulda katılan üyelerin oy çokluğuyla seçilir. Avukat

olma zorunluluğu aranır.

Görevi:

a-Merkezi, Baro Başkanlığı ve ilgili birimler nezdinde temsil etmek
b-Merkezin amacının gerekli kıldığı tüm etkinliklerin, projelerin ve çalışma programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde Baro Başkanlığına karşı sorumlu olmak
c-Merkezin amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesini sekreter ile birlikte yapmak
d-Her yıl sonunda geçmiş yıllara ait etkinlik raporu ile yeni yıla ait etkinlik raporunu sekreter ile birlikte hazırlamak ve Baro Başkanlığına sunmak
e-Merkeze ait çalışma gruplarının eşgüdümünü sağlamak

Sekreter: Merkez Sekreteri genel kurulca iki yıllığına oy çokluğu ile seçilir.Avukat olma zorunluluğu aranır.

Görevi: Merkezi ilgilendiren konularda yazışmaların izlenmesi, merkeze gelen bilgi ve taleplerin yürütme kuruluna yönlendirilmesi ve çalışmaların organizasyonu merkez sekreteri tarafından yürütülür. Yıllık faaliyet raporunun yazılması, sunulması, merkezin tanıtılması, gibi çalışmalar da merkez sekreterin görevlerindendir.

4.6. MERKEZİN GELİRLERİ:

 

Merkezin yukarıda bildirilen amaçlar doğrultusunda çalışması için gerekli giderleri karşılamak üzere ihtiyaç duyacağı gelirler, Baro’nun tahsis edeceği kaynak, bağış vb. yollarla temin edilecektir.

5) Merkeze Üyelik Koşulları:

Diyarbakır Barosu’na kayıtlı her avukat ve stajyer avukat merkeze üye olabilir. Üye olmak isteyenler için merkez tarafından bir tanıtım programı düzenlenir. Bu program, baronun diğer birimlerinin, merkezin ve merkeze dönüşmeden önce Çocuk Hakları Komisyonunun çalışmalarını, çalışma usulünü ve kullanılan materyallerin tanıtımını amaçlar. Üyelerin aktif olarak çalışmaya başlamadan önce bu programa katılmaları istenir. Program merkez sekreterince hazırlanır ve yürütülür.

6-İşbu yönerge Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunun kabulüyle yürürlüğe girer. Katılanların oybirliği ile karar verildi.