Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
ÇOCUKLAR İÇİN TAHLİYE YAŞAM İÇİN IŞIK

30.01.2021

Dünya genelinde etkisini gösteren COVİD-19 salgınının cezaevinde kalan çocuklar için tehdit oluşturması sebebiyle #ÇocuklarİçinTahliyeYaşamİçinIşık çalışmasını başlattık. Bu kapsamda çocuklar için taleplerimizi içeren videolar ve cezaevindeki çocukların tahliye edilmesi talebimizi içeren dilekçeler hazırlayarak bu içerikleri herkesin kullanımına sunduk. 

 

…………… ÇOCUK MAHKEMESİ/ ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

 

(Dosya soruşturma aşamasında ise Sulh Ceza Hakimliğine veya doğrudan tahliye yetkisinin kullanılması için Cumhuriyet Başsavcılığına yazılmalı ve dilekçe içeriği buna uygun olarak 

düzenlenmelidir.)

 

Dosya No : 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : 

MÜDAFİİ : 

KONUSU :  Tahliye istemimizin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1.Resmi Gazetenin 15/04/2020 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun esas itibarıyla tutuklular bakımından bir düzenleme getirmemiş ise de gerek yaşanan salgın hastalığın etkilerinin azaltılması amacıyla çıkarılmış olması gerekse de değiştirdiği infaz süreleri bakımından tutuklu sanıkların durumunu da etkileyen bir kanun olduğu açıktır. 

Bu nedenle üzerine atılı ….suçundan dolayı …tarihinden bu yana tutuklu olan müvekkilin durumunu Mahkemenizin dikkatine sunmak ve ayrıntısı aşağıda açıklanan nedenlerle tahliye talebinde bulunmak gerekmiştir. 

2. CMK 100/1 maddesi uyarınca “İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez”

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7242 Sayılı Kanunlar şartla tahliye süreleri değiştirilmiş, 30/03/2020 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarılmıştır. Bu hükümler dikkate alındığında müvekkil ceza alsa bile cezaevinde kalması gereken süre dolmuş/çok az kalmıştır. 

a) Müvekkilin üzerine atılı suç TCK’nın …. Maddesinde düzenlenen …. Suçu olup bu suça ilişkin olarak kanunda öngörülen cezanın alt sınırı … yıl üst sınırı ise …yıldır. 

Müvekkil hakkında yaptığımız ve yapacağımız savunmalar saklı kalmak kaydıyla, atılı suçtan ceza alması halinde çocuk olması nedeniyle cezasında TCK’nın 31. Maddesi uyarınca indirim yapılacağı da açıktır. Ayrıca yapılacak yargılama sonucunda lehine olan başkaca kanun hükümlerinin ve TCK’nın 62. Maddesinde düzenlenen takdiri indirim hükümlerinin uygulanması da kuvvetle muhtemeldir.

Tüm bunlar dikkate alındığında, atılı suça yönelik önceki savunmalarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkilimizin üzerine atılı suçtan dolayı alabileceği en ağır ceza …yıldır. 

Yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun hükümleri dikkate alındığında bu cezayı aldığı takdirde cezaevinde kalacağı süre ...’dir. 

b) 7242 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile 12-15 yaş arasındaki çocukların cezaevinde geçirdikleri 1 gün 3 olarak, 15-18 yaş arasındaki çocukların cezaevinde geçirdikleri 1 gün 2 gün olarak sayılacaktır. 

Müvekkil bu güne kadar cezaevinde …gün kalmış olup, … yaşında olması nedeniyle cezaevinde kaldığı bu süre …gün olarak kabul edilmelidir. 

c) Müvekkilin cezaevinde kaldığı ve kalmış sayıldığı günden, en ağır cezayı aldığı takdirde yatması gereken süre  olan …düşüldüğünde yatması gereken süre kalmamakta/çok az kalmaktadır. 

Açıklanan bu durum dikkate alındığında müvekkil hakkındaki tutuklama tedbirinin devam ettirilmesi usul ve yasaya aykırı hale gelmiştir. 

3. CMK 100/1 maddesi uyarınca “İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez”. Orantılılık ilkesi olarak tanımlanan bu ilke uyarınca, tutuklama ile ortaya çıkacak zarar tutuklamadan beklenen yarara göre açıkça orantısız ise tutuklama kararı verilemez. 

Yukarıda açıklandığı üzere müvekkilin ceza alması halinde yatacağı süre tutuklu kalmasını anlamsız kıldığı gibi 7242 sayılı Kanunun çıkarılmasına neden olan salgın hastalık durumu dikkate alındığında da tutuklama tedbiri ile ortaya çıkacak zarar (hayati tehlike) çocuk yaştaki müvekkilin tutuklu kalmasını açıkça orantısı hale getirmiştir. 

Şöyle ki;

Dünyada ve ülkemizde çok sayıda çocuk Covid 19 virüsü salgını nedeni ile tehlike altındadır. UNICEF tarafından hazırlanan rehber, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Genelgeleri ve Bilim Kurulunun kararlarında özellikle toplu yaşamın bulunduğu tutukevi, hükümlü çocukların bulunduğu yerlerde bulunan çocukların öncelikle yaşam ve sağlıklı gelişme hakları salgın riski nedeni tehdit altındadır.

Çocukların bulunduğu kurumların mevcut koşulları, tutuklu çocukların sayısı dikkate alındığında salgının önlenmesi ve çocukların korunması açısında yeterli olmadığı açıktır. Çocukların ergen yaşta olması nedeni ile sosyal mesafe, izolasyon ve gerekli korumanın sağlanması ve tedbirlerin uygulanmasında güçlük olduğu ortadadır. 

Aynı zamanda alınan tedbirler nedeni ile çocukların ailesi ve avukatıyla görüşmesi sınırlanmış olup dışarı ile bağlantısı bütünü ile kesilmiş olması hem haklarına erişimi hem de ruh sağlıklarının korunması açısından savunmasız duruma getirmiştir.

COVID-19 salgınına müdahalede bulunurken, özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğun insan haklarına tam olarak saygı gösterilmesini, korunmasını ve bunların gereklerinin yerine getirilmesini sağlamalıdır. Bu, çocukların tutulduğu merkezlerde aşırı kalabalığı azaltmak için somut adımlar atmak ve hapis dışı (non-custodial), aile veya toplum temelli bakıma güvenli şekilde yerleştirilmelerini sağlamak da dahil olmak üzere yeterli bakım ve koruma tedbirlerinin alınması çocuğun yüksek yararı ilkesi ve çocukların yaşama, hayatta kalma, gelişme ve sesini duyurma hakları ışığında alınmasını gerektirmektedir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ÇKK’nın 4. Maddesinde düzenlenen temel ilkelerde tutuklamanın ve özgürlüğünden yoksun bırakmanın son çare olduğu kabul edilmiştir. 

Bu ilke ve yaşanan salgın tehlikesi çocuk yaştaki sanığın tutuksuz yargılanmasını gerekli kılmaktadır. 

Çocuğun ve çevresinin yaşam ve sağlık hakkının korunması için tahliyesinin güvenli koşullarda yapılmasının sağlanması için gidecek güvenli yeri bulunmayan çocuklar bakımından ÇKK’nın 5. Maddesinde düzenlenen sağlık ve bakım tedbirleri alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etmek gerekmiştir. 

SONUÇ VE İSTEM :   Yukarıda açıkladığımız nedenlerle 

1. SSÇ    ………………………’nın yaşama, sağlık ve gelişme hakkının korunması gereği ile yüksek yararı dikkate alınarak, tutuklama orantısız bir tedbire dönüştüğünden üzerine atılı suçtan TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE TAHLİYESİNE, 

2. Çocuğun gidecek güvenli bir yerinin olmaması durumunda ÇKK’nın 5. maddesinde düzenlenen sağlık ve bakım tedbirlerinin alınmasına, 

Karar verilmesini müvekkil adına saygıyla talep ederiz.