Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir

DİYARBAKIR BAROSU

CMK UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ

 

I.BÖLÜM

AMAÇ

Madde 1: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Diyarbakır Barosu tarafından soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yapılacak görevlendirmelerin usul ve esaslarını belirlemek, müdafilik ve vekillik hizmetlerinin  aksamadan yürütülmesini sağlamak, görev alan avukatlar arasında adil görev dağılımını sağlamak, mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesini ve denetlenmesini sağlamak, sisteme kayıt ve devamlılık için gerekli eğitim seminerlerini düzenlenmek, ulusal ve uluslararası hukuka uygun, adil ve insan haklarına saygılı bir ceza yargılaması için  uygulama birliği sağlamak amaçları ile bu merkez bünyesinde oluşturulan organların kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esaslar ile ilke ve yöntemler iş bu yönergede düzenlenmektedir.

KAPSAM
Madde 2: Bu yönerge;

a) Merkez bünyesinde yer alan organların kuruluş, çalışma şekilleri ile görev ve yetki alanlarının düzenlenmesini,

b) Merkez bünyesinde yer alan organların birbirleri ile ve Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesini,

c) Müdafi veya vekil olarak görev yapacak avukatların sisteme kabulü, sistemden çıkması ve çıkarılması esaslarının belirlenmesini,

d) CMK Hizmetinin sunulduğu çalışma bölgelerinde görev alacak avukatların tespiti, eğitim seminerleri, çalışma ilkeleri ile görevlendirilmelerinin esas ve usullerini,

e) Müdafi veya vekil olarak yürütülen işlerde, hukuki yardım sunulan kişiler ve bunların yakınları ile kolluk, savcılık, mahkemeler ve diğer avukatlarla ilişkilerde uyulması gereken ilkeler ile usul ve esasları düzenler.

DAYANAK
Madde 3: Bu yönerge 6366 Sayılı Kanun ile onaylanan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, T.C. Anayasası, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, TBB Meslek Kuralları ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.

II.BÖLÜM

ORGANLAR
Madde 4: CMK Hizmetlerinin Uygulamasına ilişkin bu yönergede öngörülen işlemler;  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi/Koordinatör, Merkez Genel Kurulu,  CMK Eğitim Kurulu, CMK Araştırma Kurulu, CMK Mazeret Değerlendirme Kurulu, CMK Uygulama Servisi ve Baro CMK İlçe Temsilcileri tarafından yerine getirilir.

A-Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi/Koordinatör ve Görevleri

Madde 5: Diyarbakır Barosu’ nun Seçimli Genel Kurulu sonrası Baro Yönetim Kurulu’ nun üyeleri arasından seçilir. Merkez koordinatörü, Merkez Genel Kurulu, CMK Eğitim Kurulu, CMK Araştırma Kurulu ve  CMK Mazeret Değerlendirme Kurulu’ nun doğal üyesidir.

Koordinatör;

a) Yönergede yer alan organlar arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar.

b) Merkez Genel Kurulu, CMK Eğitim Kurulu, CMK Araştırma Kurulu ve  CMK Mazeret Değerlendirme Kurulu, CMK Uygulama Servisi ve CMK İlçe Temsilcileri’ nin çalışmalarını izler ve denetler.

c) Müdafilik ve vekillik hizmetlerinin  aksamadan yürütülmesini sağlamak, görev alan avukatlar arasında adil görev dağılımını sağlamak, mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesini ve denetlenmesini sağlar.

d) Baro tarafından yapılacak müdafi ve vekil atamaları için oluşturulan ‘CMK Listesi’ nde yer almak için gerekli zorunlu seminerlerin ve ihtiyaç halinde ilgili diğer seminer, atölye, panel, sempozyum ve diğer çalışmaların düzenlenmesini sağlar.

B-Merkez Genel Kurulu ve Görevleri

MADDE 6: Merkeze üye avukat ve stajyer avukatlardan oluşur. Merkeze üyelikler, üyelik formları doldurulup CMK Uygulama Servisi’ ne sunularak gerçekleştirilir.

Merkez Genel Kurulu;

a) Diyarbakır Barosu’ nun Seçimli Olağan Genel Kurulu’ nun ardından Koordinatör tarafından belirlenen gün, saat ve yerin seçimli genel kurul tarihinden en az 2 hafta önce Diyarbakır Barosu’ nun resmi internet sayfasında ilan edilmesi ve merkez üyelerine mesaj yolu ile bildirilmesi ile Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılır.

b) Merkez Genel Kurulu yılda iki defa toplantı düzenler. Yıl içerisinde tercihen çalışma döneminin ortasına denk gelen altıncı ayda yapılacak ilk toplantıda ara değerlendirme yapılır. Çalışma dönemini ifade eden bir takvim yılının sonuna denk gelen toplantıda ise yıllık çalışmalar değerlendirilir, gelecek dönemin faaliyet planı yapılır.

c) Merkezin organlarına görüş ve önerilerini sunar,

C- CMK Eğitim Kurulu ve Görevleri

MADDE 7: Ceza hukuku alanında çalışma yürüten, seminer, atölye, panel, sempozyum gibi diğer eğitsel çalışmaları düzenleyen  avukatlardan oluşan kuruldur.

CMK Eğitim Kurulu;

a)İhtiyaç halinde ‘Zorunlu CMK Eğitim Seminerleri’ nin düzenlenmesini, seminerler için gerekli modül ve kaynakların hazırlanmasını sağlar.

b)Üyeleri, Araştırma Kurulu’ nun doğal üyesi olup Araştırma Kurulu toplantılarına katılır. Yaptığı faaliyetler  hakkında Araştırma Kurulu üyelerine deneyimlerini paylaşır, görüş ve önerilerini sunar, yapılacak çalışmaları koordine eder.

c)İhtiyaç halinde; en az 2 yıl avukatlık kıdemi bulunan, merkez toplantı ve faaliyetlerine düzenli olarak katılan ve katkı sunan, eğitsel çalışmalarda yer alan, uyum içinde çalışma yürüten Araştırma Kurulu üyelerinin, Baro Yönetim Kurulu’ nun görüş ve önerilerini alarak Eğitim Kurulu’ na dahil olmasını sağlar.

D-CMK Araştırma Kurulu ve Görevleri

MADDE 8: Merkez Genel Kurulu üyeleri arasından CMK Araştırma Kurulu’nda görev almak isteyen gönüllü avukat veya stajyer avukatlardan oluşan kuruldur.

CMK Araştırma Kurulu;

a)Koordinatörün ve Eğitim Kurulu’ nun yürüttüğü çalışmalara katkı sunmak ve belirlenen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışma yürütür.

b) ‘Zorunlu CMK Eğitim Seminerleri’ nin düzenlenmesine, seminerler  için gerekli modül ve kaynakların hazırlanmasına, ceza hukuku alanındaseminer, atölye, panel, sempozyum ve diğer çalışmaların düzenlenmesine katkı sunar.

c)Güncel mevzuat ve içtihat araştırması yapar, ceza hukuku ile ilgili yayınları, ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarını takip ederek bu konuda eğitsel çalışmalar düzenler.

d)Diyarbakır Barosu resmi internet sayfasında ve merkezin sosyal medya hesaplarında merkezin çalışmalarının tanıtımı ile; yayınlar, ulusal ve uluslararası mahkeme kararları ile mevzuata ilişkin konularda paylaşım yapar.

E-CMK Mazeret Değerlendirme Kurulu ve Görevleri:

MADDE 9: Diyarbakır  Barosu’nun  herSeçimli Olağan Genel Kurulu sonrası, Merkez Genel Kurulu’ nun seçimli olarak toplanıp mevcut adaylar arasından seçtiği en az 3, en fazla 5 avukattan oluşan kuruldur.

CMK Mazeret Değerlendirme Kurulu;

a)CMK Listesinden yapılacak atamalar, şikayetler, görevden çekilme, istifa, görev iadesi ve mazeretler ile ilgili oluşacak her türlü itiraz ve başvuruyu karara bağlar.

b)Değerlendirme toplantıları her ay en az 1 kez olmak üzere toplantı yaparak itiraz ve başvuruları karara bağlar. Kurul; üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

c) CMK Uygulama Servisinin çalışmalarını izler ve denetler.

d) Avukat görevlendirilmesi sonrasında görevli avukatların nitelikli bir CMK hizmeti sunması için katkı sunar, hizmetin sunulması sırasında oluşabilecek her türlü sorunda görevli avukata yardımcı olur.

e) Atamalar, şikayetler, görevden çekilme, istifa, görev iadesi ve mazeretler hakkında uygulanacak ilke kararları belirler.

f) Müdafilik ve vekillik hizmetlerinin  aksamadan yürütülmesini sağlamak, görev alan avukatlar arasında adil görev dağılımını sağlamak, mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça, şeffaf olarak ödenmesini ve denetime açık olmasını sağlar.

E-CMK Uygulama Servisi:

MADDE 10: Yeteri kadar servis personelinden oluşur. Servis personelleri görevlerinden dolayı; koordinatöre karşı birinci dereceden sorumludur.

Uygulama Servisi;

a)Emniyet birimleri, cumhuriyet savcılıkları, mahkemelerden gelen avukat taleplerini, değerlendirerek liste ile belirlenen avukatları görevlendirir.Görevlendirmeleri CMK Listesi’ndeki sıra usulüne göre Baronun kullandığı yazılım aracılığı ile yapar. Oluşabilecek teknik sorunlar nedeniyle sistemden atama yapılamayan hallerde,  koordinatöre bilgi verildikten sonra görev listesindeki sıraya göre görevlendirme yapar.

b) Görevlendirme, değerlendirme, ücretlendirme aşamalarını izler ve aksaklıklarla ilgili tedbirleri alır. Bu sırada oluşabilecek sorunlar hakkında koordinatöre bilgi verir.

c) Görev atamaları ile ilgili gelen her türlü itirazı, itirazların CMK Mazeret Değerlendirme Kurulunca karara bağlanması için tespit eder. Varsa; görev çizelgesindeki sıra dışı görevlendirmelerin nedenlerini, görev kabul etmeyen, mazeretli veya ulaşılmayan görevli avukatların kaydını tutar.

d) CMK Uygulama Merkezi çalışmalarını ilgilendiren konularda Baroya gelen başvurular hakkında ivedi şekilde sorumlu koordinatöre bilgi verir.

e) Merkez bünyesinde yapılacak her türlü eğitim semineri ve diğer çalışmaların organizasyonunu ve hazırlık çalışmalarını yürütür.

f) Görev alan avukata; ilgili yasa, yönetmelik, genelgeler, tarifeler ve merkez uygulamaları doğrultusunda bilgi verir ve ödeme yapar.

F-CMK İlçe Temsilcileri:

MADDE 11: Baro Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş ilçedeki CMK Uygulamasını yürüten avukattır.

İlçe Temsilcisi;

a) İlçesindeki görevli avukatlara CMK uygulamalarıyla ilgili alınan kararların ve gelişmelerin aktarılmasını sağlar.

b) Kendi bölgesindeki görevlendirme uygulamasını izler ve karşılaşılan sorunlar hakkında koordinatörü bilgilendirir.

c) Koordinatör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

III.BÖLÜM

CMK Uygulama Servisi Görevlendirme Esasları

MADDE 12: (1)CMK Uygulama Merkezi, CMK eğitim seminerini tamamlamış gönüllü avukatlar arasından, Mahkemelerden, Savcılıklardan, Kolluk birimlerinden yazı/telefon/faksla gelen avukat taleplerini eşitlik ilkesi çerçevesinde aşağıda yazılı olduğu şekilde karşılar.

(2) Görevlendirmeler, CMK Uygulama Merkezinde bulunan bilgisayarlara yüklenmiş otomatik bilgisayar yazılım programları üzerinden puanlama sistemine göre yapılır. Teknik arızalar nedeniyle bilgisayar programından atama yapılamadığı durumlarda nöbet listesindeki sıraya uyulması kaydıyla telefonla veya diğer iletişim araçlarıyla görevlendirme yapılır.

(3) Görevlendirmeler soruşturma ve kovuşturma olarak iki ayrı liste üzerinden puanlama sistemine göre yapılır.

(4) Listelerde görev almak isteyen avukatlar 7 gün 24 saat görev esası ile çalışabilmek ile beraber bilgisayar sistemlerinde kendi bilgileri ile görev isteğini askıya alabilir ve görev almak istemedikleri zamanları belirleyebilirler. Sistem tarafından, istekli avukatların yapacakları seçimler doğrultusunda görevlendirme yapılır. Ancak nöbet listesinde 60 günden fazla görev almayan avukat, sistem tarafından  görev listesinden geçici olarak çıkarılabilir.

(5) Baro kayıtlarındaki telefonlarından aranıp; ulaşılamayan ya da ulaşıldığı halde geçerli bir mazeret bildirmeyen avukata ceza puanı verilir. Görev ceza puanı verilmesinden sonra liste sırasına göre bir sonraki avukat göreve atanır.

(6) Listede aktif olarak görev almaya hazır bulunan avukat, haklı bir gerekçe olmaksızın görevi kabul etmemesi, görevlendirmeyi iade etmesi veya göreve gitmemesi halinde avukata ceza puanı verilir. Ancak göreve yeni başlayan avukatların sistemi bilmemesinden kaynaklı yapılan yanlışlıklar nedeniyle ceza puanı verilmez.

(7)Avukat ancak bürosunun bulunduğu ve avukatlık mesleğini icra ettiği bölgede görev yürütebilir. Merkezden ilçeye veya ilçeden merkeze şeklinde görev yerini değiştirmek isteyen avukatın, bürosunu görev yapmak istediği bölgeye taşıması ve baroya başvurarak bu değişikliği bildirmesi zorunludur. İlçeden merkeze şeklinde görev yerini değiştiren avukatın, daha önce merkezde görev yaparken sahip olduğu son puanına, ilçede aldığı görev puanları eklenir. Avukat merkez CMK Listesine bu puanların toplamı hesaplanarak kaydedilir.

(8) İş bu maddede belirtilen atama sistemi ve usulü ile ilgili verilen mazeretler dışında kalan her türlü talep ve başvurular Mazeret Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda karara bağlanır.

Atanan Avukatın Ödev ve Sorumlulukları

MADDE 13: Baronun müdafi, vekil olarak görevlendirdiği her avukat, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile TBB Meslek Kuralları ve 5271 sayılı CMK’nın kendisine tanıdığı tüm hak ve yetkileri kullanacak, hukuki yardım sunduğu kişilerin menfaatlerini gözeterek ve ulusal ve uluslararası hukuka, adil ve insan haklarına saygılı bir ceza yargılamasını sağlamak amaçları ile görevini yerine getirecektir.

(2) Müdafi/vekil olarak atanan avukat, öncelikle hukuki yardım için görevlendirildiği kişiye görev aldığı bölgedeki ulaşım koşulları da dikkate alınarak 60 dakika içerisinde ulaşmak zorundadır. Ancak bu hüküm merkez ilçeler dışındaki ilçeler için uygulanmaz.

(3) Atanan avukat, tüm aşamalarda hukuki yardım sunduğu kişi ile görüşme yaparak bunu bir tutanakla tespit eder. Görüşme tutanağı; hukuki yardım sunulan kişi ile ona hukuki yardım sunan avukatın isimlerini, görüşmenin yapıldığı yer ve zaman ile görüşmenin başladığı ve bittiği saatleri ve hukuki yardım sunulan kişinin durumunda bir özellik varsa bu hususu ve ayrıca avukatın gerekli gördüğü diğer hususları içerir. Görüşme tutanağı, hukuki yardım sunulan kişi ile ona hukuki yardım sunan avukat tarafından imza altına alınır.

(4) Atanan avukat, bu aşamada tespit ettiği veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkları; olayın özelliğine göre seçeceği uygun hukuki yollara başvurarak ortaya koymak ve durumu derhal bir rapor hazırlayarak Baroya bildirmekle yükümlüdür.

(5) Soruşturma aşamasına müdafi ya da vekil olarak atanan avukatın görevi  soruşturma evresinin sonuna dek sürer. Atanan avukat, katıldığı işlemlerin tutanakların ve yaptığı başvuruların dilekçelerinin ekli olduğu görev raporunu ve Merkez tarafından belirlenen diğer formları bir an önce düzenleyip Merkeze ulaştırmakla yükümlüdür. Atanan avukatın ücretlendirilmesi, bu belgelerin Merkeze iletilmesine bağlıdır.

(6) Kovuşturma Evresine atanan Müdafi ya da vekilin görevi, kararın kesinleşmesine dek devam eder. Müdafi ve vekilin görevden çekilmesi, yasal koşullar çerçevesinde gerçekleşir. Görevden çekilen müdafi ya da vekil, bu durumu yazılı ve gerekçeli olarak sonraki ilk duruşma gününü de belirterek baroya derhal bildirir. Baro çekilen avukatın yerine hemen yeni bir müdafi ya da vekil atar.

Denetim ve Sorumluluk:

MADDE 15: CMK sistemine kayıtlı avukatların, CMK Hizmetinin sunulması sırasında ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirtilen hükümler ve meslek kuralları ile bağdaşmayan iş ve davranışlarının tespiti halinde, Mazeret Değerlendirme Kurulu İlgili avukatın durumuna ilişkin yapacağı değerlendirme ve görüş yazısı ile birlikte gereğinin yapılması için sorumlu Yönetim Kurulu üyesini bilgilendirir.

(2) CMK hizmetlerinden kaynaklı olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen avukatın, hakkındaki kovuşturma sonuçlanıncaya kadar CMK Listesinden geçici olarak çıkarılmasına ve hakkındaki kovuşturma dosyasında verilen karara kadar fiilinin ağırlığı ile orantılı olarak görevlendirme listesinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmasına Baro Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

Meslek İçi Eğitim Semineri

MADDE 16: (1)Meslek içi eğitim seminerine katılmak, CMK Listesine kayıt olmanın ön koşuludur. CMK Listesine kayıt olmak isteyen avukatlar; farkındalık, beceri, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Baronunun öngördüğü meslek içi eğitim seminerine katılmak zorundadırlar. Zorunlu CMK Eğitim Semineri tarihleri Baro web sitesinde yayınlandıktan sonra seminere katılmak isteyen stajyer avukatın veya avukatın CMK Servisi’ ne bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Başvuru tarihi esas alınarak seminere katılacakların listesi oluşturulacaktır. Seminer için yapılacak davete rağmen seminere katılmayanların yeniden bir dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.

(2) Stajyer avukat ya da avukatın eğitim seminerine katılımının kabulü; seminer programındaki tüm oturum saatlerinin toplamının en az %75’ine katılmış olmasına bağlıdır. Seminer programına asgari olarak %75 oranında katılım göstermiş olanlara sertifika verilerek, CMK Listesine kayıtları yapılacaktır.

MADDE 17: Bu yönergede yer almayan hususlara İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, T.C. Anayasası, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, TBB Meslek Kuralları ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18: Bu yönerge 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesi gereğince Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu’nun 09/02/2022 tarihli kararı ile kabul edilerek aynı tarih itibariyle yürürlüğe konmuştur.