Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

             DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANLIĞI 

YÖNETİM KURULU KARARI

 

KARAR TARİHİ    : 10.11.2021

KARAR NO             : 45/17

 

 

                   BAŞKAN: Av. Nahit EREN

BAŞKAN YRD.       : Av. Zuhal IŞIK                                           ÜYE:Av.Diyar RüknedinÇETEDİR

G.SEKRETER         : Av. Serdar ÖZER                                     ÜYE : Av. Mehdi ÖZDEMİR      

SAYMAN                 : Av. Seyit Rıza KARAKAŞ                       ÜYE : Av. Öykü ÇAKMAK

ÜYE                           : Av. Mehmet ERDEM                                ÜYE : Av. Hatice DEMİR

ÜYE                           : Av. Ali İsmet GİRGİN                               ÜYE : Av. Atilla BERK

 

Diyarbakır Barosu Avukat Hakları Merkezi Yönetmeliği’nin kabulü hakkında, Diyarbakır Barosunun 08.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülüp yönergenin aşağıdaki şekliyle kabulü kararlaştırıldı.     

KARAR

 

DİYARBAKIR BAROSU

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BAŞLANGIÇ:

Avukat Hakları Merkezi; kamu hizmeti ve serbest bir meslek niteliğindeki avukatın yargının kurucu öğelerinden olan savunmayı serbestçe temsil edebilmesini, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her çeşit hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini, hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasının her derecede yargı organı, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde gerçekleştirilmesi ve bu amaçla hukuki bilgi ve deneyimlerin adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına özgülenebilmesi ve bu temelde avukatın yargılama için vazgeçilmez olduğu bilincinin yerleştirilmesi, avukatın haklarına ulaşması ve kullanmasının kolaylaştırılması, avukatın mesleki etkinliğini yerine getirirken ya da avukat sıfatıyla karşılaşacağı sorunlarda başvuracağı kurumsal bir yapının işlerlik kazanmasını sağlamak amaç ve gereğiyle kurulacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM:

AMAÇ;

         MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Barosu bünyesinde kurulan Avukat Hakları Merkezinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak olup, Yönetmelik hükümleri; Avukat Hakları Merkezinin çalışma ilkelerini, amacını, görevlerini, yetkilerini, çalışma alanlarını, yapılanmasını ve çalışma şeklini kapsamaktadır.

        Bu yönetmelik,  mesleki bilinç ve meslektaş dayanışması çerçevesinde kolektif bir hareket kültürü ile mesleğin onurunun ve saygınlığının korunması için görev alacak gönüllü üyelerin çalışma usul, esas ve ilkelerinin belirlenmesini amaçlar.

        Yönetmelik, Diyarbakır Barosu mensubu avukatların merkez bünyesinde yürütülecek faaliyetleri düzenler.

Merkez üyesi avukatların merkez görev tanımı kapsamında kalan her türlü görevlendirmelerin ve başvurucu meslektaşlara verilecek hizmetlerin aksamadan yürütülmesi, görev dağılımlarının şeffaf ve adil bir şekilde yapılması, meslek ve merkez içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi, faaliyet planlaması ve ihtiyaç doğrultusunda çalışma gruplarının ve alt kurulların oluşturulmasını sağlar.

Meslektaşların mesleki faaliyetlerinin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları), Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı, Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri, Uluslararası Avukatlar Birliği Morîelîa Şartı, 21. Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair Turin İlkeleri çerçevesinde hukuka ve yasalara uygun şekilde özgürce gerçekleştirebilmelerine yönelik çalışma ve ilke yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Avukat Hakları Merkezi üyeleri tarafından yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve evrensel ilkeleri dikkate alınarak bağımsız savunma erkinin korunması, avukatlık mesleği ve hizmetinin ifasına engel her türlü uygulamaya karşı, sorunun tespiti ve tutanak altına alınması, raporlanması, hukuki başvuruların yapılması için faaliyette bulunulur.

KAPSAM

MADDE 2: Bu yönetmelik, Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Avukat Hakları Merkezi’nin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK;

MADDE 3: Bu Yönetmelik, öncelikle 19.03.1969 tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın md.2, md.76, md.95/1-4-5-21 ve son fıkra hükümlerinden, sair ilgili mevzuat, uluslararası sözleşme ve bildirgeler dayanak alınarak hazırlanmıştır.

İLKELER

MADDE 4:

Avukat Hakları Merkezi;

- Hukukun üstünlüğünün

- Temel hak ve özgürlüklerin,

- İnsan haklarına saygılı hukuk devleti anlayışının,

- Yargı bağımsızlığının,

- Diğer evrensel değerlerin, ilkelerin ve düzenlemelerin kurumlarda, toplumda ve bireylerde özümsenmesi, tanınması, uygulanması ve geliştirilmesi için, kurucu bir unsuru olarak yargı sistemi içinde bağımsız bir şekilde yer alması zorunlu bulunan savunmayı temsil eden Avukatlık Mesleğinin itibarını, saygınlığını ve bu mesleği icra eden Avukatların Haklarını korumak, tanınmasını sağlamak, uygulanabilir kılmak ve geliştirmek için yukarıda belirtilen değerler ve ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

 

İKİNCİ BÖLÜM:

MADDE 5: Avukat Hakları Merkezinin Görev ve Yetkileri

 

a) Avukatın yaptığı görev sırasında veya Avukatlık sıfatından dolayı, Avukatlık mesleğine ve Avukata yönelik her türlü hak ihlallerine karşı, Avukatlık mesleğini ve Avukatları savunmak, mesleki saygınlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak üzere Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

b) Avukatlık onurunun korunmasına, meslek ilkelerinin oluşmasına ve korunmasına, mesleki standartların geliştirilmesine ve bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

c) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak,

d) Avukatın, mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı, her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vs.ye dair sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, gözlemci bulundurmak, sorunun çözülmesi için çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek, yayınlamak,

e) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

f) Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak,

g) Avukatlık hukuku çerçevesinde Avukatlara ve Stajyer Avukatlara, Avukat haklarının korunmasına yönelik meslek içi eğitim çalışmaları yapmak,

h) Mesleki konularda ve hukuk alanında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak,

ı) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmada bulunmak, örgütlenme yapmak,

i) Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

j) Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri takip etmek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yapmak,

k) Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,

l) Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek,

m) Faaliyet amacı doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak,

n) Baro'nun diğer merkez ve komisyonlarıyla işbirliği yapmak,

o) Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

KURULUŞU;

MADDE 6: Avukat Hakları Merkezi, çalışmalarını aşağıdaki organlar ve birimler eliyle yürütür.

Organlar:

5.1. Yürütme Kurulu:

            Merkezin Yürütme Kurulu; Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (Koordinatör), Merkez Başkanı, Başkan Yardımcısı, Merkez Sekreteri, Merkez bünyesindeki her bir Komisyonun başkanı veya temsilcisi ile her çalışma grubunun temsilcisinden oluşur. Yürütme Kurulunun bu üyeleri dışında ihtiyaç görüldüğünde Merkez üyeleri arasından yeni Yürütme Kurulu üyesi Merkez üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla atanabilir. Yürütme Kurulu, Merkezin amaçları çerçevesinde yapılacak faaliyetler konusunda karar merciidir. Kararlar, toplantıya katılanların oyçokluğu ile alınır.

5.2 Koordinatör:

        Merkezden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Koordinatör sıfatıyla Avukat Hakları Merkezi’ndeki faaliyetlere katılır.

           Koordinatör, kurum, kuruluş ve birimlerde merkezi temsile yetkili olup, merkez çalışmalarını koordine eder. Yürütme Kurulunu ve Merkezi toplantıya çağırabilir. Merkez ile Baro Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlar.

5.3 Başkan:

           Başkan, Baro Levhasında kayıtlı üyeler arasından Merkez üyeleri tarafından seçilir. Başkanın görev süresi, Baro Seçimlerinden sonra belirlenecek olan yeni Yönetim Kurulunca yapılacak olan görev dağılımından sonraki ilk Merkez toplantısına kadar sürer. Başkanın Görevleri;

5.3.1.  Merkezin çalışmalarında Merkeze başkanlık etmek.      

5.3.2. Merkezin çalışmalarına ilişkin görevlendirmeler yapmak. Merkezin tüm birimlerinin koordinasyonunu sağlamak

5.3.3. Merkez bünyesinde yer alan ya da alacak olan tüm komisyon, çalışma grubu ve benzeri birimlerin kendi alanlarında en etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak.

5.3.4. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılan çalışmalara ve etkinliklere Avukat Hakları Merkezini temsilen katılmak

5.3.5. Toplantı gündemini ve süresini, konuların önceliklerini dikkate alarak son şeklini verilmek üzere Yürütme Kuruluna bildirmek ve sunmak.  Yürütme Kurulunu ve Merkezi toplantıya çağırmak. Acil durumlarda Yürütme Kurulunu ve Merkezi olağanüstü toplantıya çağırmak.

5.3.6. Yapılan tüm toplantıların ve kararların tutanak altına alınmasını ve bu kararların uygulanmasını sağlamak.

5.3.7.  Merkez tarafından yapılan çalışmalara ilişkin periyodik dönemler halinde Merkez Sekreteri ile birlikte rapor hazırlayıp, Koordinatör vasıtası ile Baro Yönetim Kurulu’na sunmak.

5.4 Başkan Yardımcısı;

Başkanın katılmadığı toplantılara Başkanlık yapmak, Başkanın katılamadığı faaliyetlerde Başkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkana yardımcı olmak, Baro ile olan görevlendirme ve yazışmalar ile görevlendirmelere ilişkin yapılan başvuru ve üyelerce tutulan tutanak ve düzenlenecek raporları, Baro Yönetim Kurulunca verilen kararları takip etmek, Avukat Hakları Merkezi'nin tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularda Avukat Hakları Merkezi üyelerini bilgilendirmekle görevlidir.

5.5 Merkez Sekreterliği;

           Merkez üyeleri tarafından, Merkez çalışmalarına etkin ve düzenli katılan üyeler arasından seçilir.

Görevlendirme yapılan üyelerin hazırladıkları raporları takip eder, arşiv çalışmalarını yapar. 

      Avukat Hakları Merkezi dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, gündemi hazırlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek ve devam çizelgeleri tutmak, talep, şikâyet ve önerileri kayıt altına alıp Yürütme Kuruluna sunmakla görevlidir.

5.6 Üyeler:

           Merkez Üyeleri, Merkez bünyesinde gönüllü bir şekilde görev almak isteyen, çalışmalara etkin bir biçimde ve düzenli olarak katılan Baro Levhasına kayıtlı üyeler ile Stajyer Avukatlardır.

MADDE 7: Üyelerin Görevleri;

a) Avukat Hakları Merkezi’nin görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,

b) Avukat Hakları Merkezi kurul toplantılarına katılmak,

c) Oluşturulan alt kurullarda görev almak,

d) Görevlendirmelerin sonucunda tutanak ve/veya rapor tanzim ederek üst yazı ile takip eden Merkez Başkanlığıı'na sunmak,

e) Görevlendirme konusu ile ilgili Yönetim Kurulu'nca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek Avukat Hakları Merkezi'ni bilgilendirmek,

f) İvedi işlerde Merkez Başkanının veya Yürütme Kurulundanilgili yetkilinin vereceği görevleri yerine getirmek,

g) Görevlendirme konusunun adli ve idari mercilere şikâyet konu olması halinde görevi son aşamaya kadar sürdürmek ve Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kuruluna gecikmeksizin bilgi vermek,

h) Avukat Hakları Merkezi'nin etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.

ı) Avukat Hakları Merkezi üyesi bulunmayan ilçelerde Avukat Hakları Merkezinin tavsiyesi ve Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu tarafından bölgede bulunan bir Avukat doğrudan Avukat Hakları Merkezi üyesi sıfatıyla görevlendirilebilir.

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ’NİN ÇALIŞMA BİÇİMİ:

Madde 8:

Merkez çalışmalarını, Merkez organlarının işbölümü ile Komisyonlar, Çalışma Grupları ve ihtiyaca göre Merkez bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığıyla üyelerinin gönüllü katılımı esasına dayalı olarak, Merkez ve Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararlara göre yürütür. 

8.1 Toplantılar:

           Merkez, gündem maddeleri gözetilerekbir önceki toplantı sırasında belirlenen tarih ve yerde toplanır. Toplantı günün değiştirilmesi hallerinde Başkan Merkez Sekretaryası vasıtası ile yeni toplantı tarihi ve yeri Yürütme Kuruluna ve Üyelere ivedilikle bildirir.

Yürütme Kurulu toplantıları üyelerinin salt çoğunluğu ile Merkez Toplantıları, en az beş üyenin katılımıyla yapılır. Kararlar; Yürütme Kuruluna veya Merkez toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Toplantı tutanakları, Merkez çalışmalarına veya faaliyetlerine ilişkin tutanaklar, katılanların listesi yapılarak üyeler tarafından imzalanır.

8.2 Nöbet Sistemi:

Merkez, Avukatların yaşadığı sorunlara en hızlı ve en etkili bir şekilde çözüm bulabilmek için Merkez üyelerinin katlımı ile bir nöbet listesi oluşturur. Birer aylık periyodik bir zaman dilimini kapsayan bu nöbet listesinde, her hafta ayrı iki gönüllü Merkez üyesi görev alır.

İŞLEYİŞ;

MADDE 9:

Avukat Hakları Merkezi’nin işleyişi, Diyarbakır Barosu tarafından Avukat Hakları Merkezi’ne iletilen işler ile Merkez’in kullanımına sunulmuş olan telefonlardan yapılan ihbarların; merkez tarafından görevlendirilen üye/lerin görev ve görevlendirme konusu olayla ilgili rapor ve tutanak düzenlemesi ile sağlanır.

Tutulan rapor ve tutanaklar Avukatlık Kanunu md.95/4 ve diğer hükümler çerçevesinde değerlendirilmek üzere Baro Yönetim Kurulu’na sunulur.

Merkezin Çalışmalarının Dosyalanması ve Arşivlenmesi;

MADDE 10:

a) Başkan, Başkan Yardımcıları ya da Baronun belirlemiş olduğu görevli personelce Avukat Hakları Merkezi görev listesinden, olayın özelliğine göre merkez üyelerinden görevlendirme yapar. Görevlendirilen merkez üyesi, istemde bulunan Avukatın istemi konusunda yazılı başvurusunu alır, konu hakkında tutanak tanzim eder ve/veya konu hakkındaki hukuki görüşünü içeren bir rapor düzenler.

b) Görevlendirilen merkez üyesi, istemde bulunan Avukat tarafından düzenlenen başvuru formu ile tanzim etmiş olduğu tutanağı ve/veya raporu müteakip Avukat Hakları Merkezi toplantısında bir üst yazı ile Avukat Hakları Merkezi Başkanlığı'na sunar.

c) Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun incelemesinden geçen tutanak ve/veya rapor, Avukat Hakları Merkezi toplantı gündemine alınıp görüşüldükten sonra bir üst yazı ile Baro Yönetim Kurulu'na sunulur. Görevlendirilen merkez üyesi, Baro Yönetim Kurulunca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunu bilgilendirir. Görevlendirilen merkez üyesinin görevi, istemde bulunan Avukatın maruz kaldığı haksızlığın giderilmesine kadar devam eder. Yürütme Kurulu yapılan işlemler ve alınan kararlar hakkında üyelerini bilgilendirir.

d) Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu ve Üyeler en az ayda1 kez toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu Üyeleri ya da Merkez Üyelerinin çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Baro Başkanı her toplantıya katılabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşulu ile telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

e) Eğitim çalışmaları için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak, Baronun diğer kurulları ile ortak çalışmalar yapmak, Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu çalışmalarını meslektaşlara duyurmak, yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulunu bilgilendirmek Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu'nun görevidir.

f) Yürütme Kurulu davetli olduğu seminer, sempozyum, panel ve sair toplantı ve davetlere Avukat Hakları Merkezi adına katılacak üyeleri Baro Yönetim Kuruluna bildirir

g) Yürütme Kurulu, görevlendirilen Avukat Hakları Merkezi Üyesinin yapmış olduğu işlemleri her aşamada izlemek ve desteklemekle görevlidir.

Yürütme Kurulu gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yapar.

h) Yürütme Kurulu Avukat Hakları Merkezi Üyesi Avukatlar arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince görevlendirme yapar.

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI DURUMU;

MADDE 11:

Yönergede hüküm bulunmaması durumunda Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları ve yönergeyle ilgili tüzük ve yönetmelikler uygulanır.

 

 Av. Nahit EREN

BAŞKAN

 

               Av. Zuhal IŞIK                           Av. Serdar ÖZER                   Av. Seyit Rıza KARAKAŞ

         BAŞKAN YARDIMCISI              GENEL SEKRETER                              SAYMAN             

                                                                      

Av. Mehmet ERDEM    Av. Ali İsmet GİRGİN    Av. Diyar R.ÇETEDİR    Av. Mehdi ÖZDEMİR      

            ÜYE                                  ÜYE                                      ÜYE                                ÜYE

  

          Av. Öykü ÇAKMAK                          Av. Hatice DEMİR                Av. Atilla BERK

                     ÜYE                                                        ÜYE                                       ÜYE

           (MAZERETLİ)