Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kent Orman'a ilişkin Yaptığı İtiraz Reddedildi.

02.01.2020

Bilindiği üzere Kent Ormanının yok edilmesine,rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine ilişkin işleme karşı Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu olarak hazırladığımız davada Mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Çevre Şehircilik Bakanlığınca Verilen bu kararın kaldırılması için itiraz edilmiştir. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, Çevre Şehircilik Bakanlığınca yapılan itirazı red etmiştir.

Mahkeme kararında ;

Davacılar tarafından, Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 2.946.060,358 m²'lik yüz ölçüme sahip olan ve "Kent Ormanı" olarak da bilinen bölgenin, Bakanlık Makam oluru ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'inci maddesinin (c) bendi uyarınca "rezerv yapı alanı" olarak belirlenmesine dair 05.12.2018 tarih ve 226751 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 13/11/2019 gün ve E:2019/712 sayılı "yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne" ilişkin kararın davalı idare vekili tarafından; kent ormanı adıyla bilinen ağaçlandırılmış alanların bölge halkına ve kente kazandırılması için çalışmaların yapılacağı, her ne kadar "Rezerv Yapı Alanı" olarak ilan edilen alan çevre düzeni planında Bölge Parkı /Büyük Kentsel Yeşil Alan kullanımında kalmakta ise de, alt ölçekli planlama çalışmaları aşamasında kullanım sınırlarının özel kanunlarla belirlenen alanlara göre de şekillenebileceği, yasal düzenlemeler, ilgili mevzuat, somut olay dikkate alındığında dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek itirazen incelenerek kaldırılması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinin 7.fıkrası uyarınca REDDİNE, karar verilmiştir denilmektedir. İş bu açıklama kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Karar Ektedir.

 

Diyarbakır Barosu Çevre Ve Kent Hukuku Komisyonu Adına

Av. Özgür Yılmaz BİÇEN

 

Karara Ulaşmak İçin Tıklayınız...https://www.diyarbakirbarosu.org.tr/public/uploads/document/cervrer-ve-sehircilik-bakanligi-red-karari-1577962848.pdf