Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
AVUKATLIK KANUNUNA AYKIRI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUYURU...

02.11.2018

AVUKATLIK KANUNUNA AYKIRI FAALİYETLERE

İLİŞKİN DUYURU

(REKLAM YASAĞI, HAKSIZ REKABET, HASAR-DANIŞMANLIK

ŞİRKETLERİ VE HER TÜRLÜ YASAK FAALİYET )

 

Bazı avukat meslektaşlarımızın Reklam Yasağı ve Haksız Rekabet İlkelerini ihlal ettiğine ilişkin yakınmaların ve ilimizdeki pek çok aracı kurum , firma ve kişinin hasar danışmanlık adı altında trafik , iş kazaları ve diğer alanlarda iş takipçiliği yaptığı yönündeki şikayetlerin Baro Başkanlığımıza ulaşması üzerine Yönetim Kurulumuzca duyuru yapılmasına karar verilmiştir. 

Bilindiği üzere Avukatlık Kanunun 34. Maddesi uyarınca; Avukatlar ,yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen , doğruluk ve onur içinde yerine  getirmek ve avukatlık unvanın gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğine belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler. 

Avukatlık Kanunun  55. Maddesi , Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin  1. Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’nın 8. Maddesi uyarınca ; Avukatlar iş elde etmek için , reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaktan çekinmek zorundadır . Uluslararası Barolar Birliği’nin 1956 Oslo Toplantısının 8. No.lu kararı uyarınca da ; reklama başvurmak , avukatlık vakar ve şerefi ile bağdaşamaz. 

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 3. Maddesi uyarınca; Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak  biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütmek, Avukatlık Meslek Kurallarının 4. Maddesi uyarınca ise ; Avukat , mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. 

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukatlar rakip değil, adaletin gerçekleşmesinde sav, savunma ve karar üçlüsünde yargının kurucu unsuru olarak görev alan, adaletin yardımcısıdırlar . Avukatın kendine iş sağlama yönündeki reklam yasağı ile ilgili hükümler, bir kamu hizmeti olan avukatlık mesleğini iş temini konusunda meslektaşlar arasında haksız rekabetin yaratılması, mesleğin ticarileşmesi ve avukatın iş sahipleri karşısında bağımsızlığını kaybetme tehlikesine karşı korumak için getirilen kurallardır. Avukat kendisini mesleki çalışmasıyla, bilgisiyle, işlerini gösterdiği dikkat ve özenle tanıtır. Bağımsızlığı, kendine ve mesleğine olan saygısı, kendisini müşteri aramaktan men eder. Başka deyişle Avukat iş arkasından koşmaz, iş avukatın arkasından koşar. 

            Avukatlık Kanunun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca; Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklşarını savunmak ve korumak,avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Avukatlık kanunu ile ilgili yönetmenliklerine aykırı davranışları resen soruşturmak ve sonuçlandırmak baro yönetim kurullarının asli görevleri arasında yer almaktadır. 

Bu kapsamda avukat meslektaşlarımızın haksız rekabet ve reklam yasağının ihlali sayılabilecek davranışlardan özellikle kaçınması, varsa bu yöndeki davranış ve faaliyetlerini bir an önce sonlandırmaları gerekmektedir. Aksi halde Baro Yönetim Kurulumuzca avukatlık kanunu hükümleri uyarınca RESEN DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMASI zorunluluğu doğacaktır.

 

Bununla birlikte son zamanlarda ilimizde pek çok aracı kurum, firma ve kişinin hasar danışmanlık adı altında trafik, iş kazaları ve diğer alanlarda iş takipçiliği yapmaya başladığı, üstelik bahsi geçen bu firma/şirket ve kişilerin bu konuda ilan yapma, telefonla arama, sms gönderme ve gazetelere reklam dahi verdiği görülmektedir. Bu bağlamda; 

1136 sayılı avukatlık kanununun 35. Maddesi uyarınca kanun işlerinde ve hukuki mesleklerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlarlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek görevi sadece baroda yazılı avukatlara aittir. 

Avukatlık kanununun 63. Maddesinde; baro levhasında yazılı bulunmayan ve işten yasaklanmış olan avukatların şahıslarına ait olmayan dava evrakı düzenleyemeyeceği, icra işlemlerini takip edemeyeceği ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamayacağı açıkça belirtilmiştir. Kanununun 63/3 maddesine göre, ‘’ avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvaazalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve barolar bu maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenince cumhuriyet savcılığına bildirmek zorundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonucu cumhuriyet savcısı tarafından baroya bildirilir. (Av. K. Md. 63/4) 

Avukatlık kanununun 48. Maddesinde avukatlık veya iş sahibi tarafından vaat olunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ile aracı kullanan avukatların 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır. 

Bu kapsamda ilimizde hasar danışmanlık adı altında trafik, iş kazaları ve diğer alanlarda iş takipçiliği yapan aracı kurum, firma veya kişilerin bir an önce avukatlık kanununa aykırı bu faaliyetlerini sonlandırmaları gerekmektedir. Aksi Durumda BARO YÖNETİM KURULUMUZCA AVUKATLIK KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA İLGİLİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU DAHİL HER TÜRLÜ HUKUKSAL YOLAİVEDİ BİR ŞEKİLDE BAŞVURULACAKTIR. BU KONULARDA BİLGİ SAHİBİ MESLEKTAŞLARIMIZ İLE VATANDAŞLARIMIZIN BAROMUZA GEREKLİ BİLDİRİMİMDE BULUNMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.

 

Tüm Meslektaşlarımız ile İlgili Gerçek ve Tüzel Kişilere ve Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.02.11.2018

                                  

                                               DİYARBAKIR BAROSU YÖNETİM KURULU