Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Anayasa'ya Aykırı Şekilde Depremden Etkilenen Yurttaşları Da Kapsayacak şekilde, MTV’ye Ek Vergi Yükümlülüğü Getiren Değişiklik İptal Edilmelidir!

20.07.2023

7456 sayılı kanun ile bir defaya mahsus olmak üzere taşıtlara ilişkin ek MTV ödemesi kanunlaşmıştır. 

Aynı yasa kapsamında, “213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hâle gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır” düzenlemesi getirilmiştir.

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 17 il afet bölgesi ilan edilmiştir. Yasa kapsamında, istisna tutulan afet bölgelerindeki yurttaşlar açısından taşıtların kayıt ve tescillerinin farklı kentlere ait bulunması durumunda, ‘Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ ödemesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

Hukuk güvenliği; normların öngörülebilir olmasını, kanunların içeriği, yürürlüğü ve kolayca anlaşılması gereğini ifade etmektedir. Bu nedenle verginin belirliliği, vergi kanunlarının geriye yürümezliği ve kıyas yasağı ilkeleri kapsamında yurttaşların hukuki güvenliğinin sağlanması gerekir. 

Malî güç nazara alınmadan ve meşru bir amacı olmadan, ikinci kez vergi tahakkuk ve tahsil edilmek suretiyle vergi yükünün araç sahipleri aleyhine ağırlaştırılması Anayasa'nın 2, 10 ve 73. maddelerine aykırıdır.

Yasal düzenleme ile 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ‘Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ düzenlemesi yapılmıştır. Ancak ikameti itibarıyla depremden etkilenen yurttaşlar açısından, taşıtların afet bölgesi ilan edilen kentlerde kayıt ve tescilinin yapılması nedeniyle ek ödeme yapması durumu ortaya çıkmıştır. 

İkameti itibariyle depremden etkilendiğinin tespiti yapılan ve 7269 sayılı yasa hükümleri gereğince hak sahipliği başvurusu başta olmak üzere kanun hükümlerinden faydalandırılan yurttaşların araçlarına ilişkin afet bölgesi ilan edilmeyen kentlerde kayıtlı olması nedeniyle ek MTV ödemesi kapsamında tutulması; hukuk güvenliği, kanun önünde eşitlik ve vergilendirmede mali güce dağılım ile adalet ilkelerine aykırıdır.

1982 Anayasası’nın 150. maddesi gereğince “Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu ve TBMM üye tam sayısının en az 1/5 tutarındaki milletvekilleri” tarafından; 151. Maddede belirtildiği üzere “Kanunların Resmî Gazete’de yayımından itibaren 60 gün içinde açılması gerekir” şeklindeki anayasal hüküm gereğince somut norm denetimi kapsamında yasanın iptali için dava açılabilmekte ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilebilmektedir. 

Mevcut 7456 sayılı kanun ile getirilen değişiklik, Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen sosyal hukuk devletinin gereği olan ‘hukuk güvenliği’ ve “belirlilik”, 10. maddesindeki ‘yasa önünde eşitlik’ ve 73. maddesindeki ‘malî güce göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli ve dengeli bir şekilde dağılımı’ ilkelerine aykırı olup, norm denetimi kapsamında yasanın iptali için Anayasa 150. maddesi gereğince başvuru yetkisi bulunanlardan süresi içerisinde Anayasa Mahkemesine yürürlüğünün durdurulmaması talepli başvuruda bulunmasını; Hazine ve Maliye Bakanlığınca yasanın yürürlüğünün depremden etkilenen yurttaşlara etkisi gözetilerek uygulanmasının ertelenmesi gereğini kamuoyunun dikkatine sunarız.